(PCD): A_OBČIANSKE PRÁVO: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

  • Poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave, ako aj práva a povinnosti, ktoré z nich vyplývajú,
  • Byť schopný uzavrieť platnú prepravnú zmluvu. najmä pokiaľ ide o prepravné podmienky,
  • Vedieť posúdiť reklamáciu od svoiho príkazcu. pokiaľ ide o náhradu za stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy alebo za jeho oneskorenú dodávku, a chápať, ako táto reklamácia ovplvvňuie jeho zmluvnú zodpovednosť.
  • Poznať pravidlá a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (CMR)