Predmet Ročnej licencie / Služby CDVaE
Predmetom Ročnej licencie / Služby je odplatné poskytovanie elektronického prístupu do online vzdelávacieho systému (online učebne) odborného vzdelávacieho portálu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, na webovej adrese www.jvscd.sk a súvisiacich doplnkových služieb Centra dištančnej výučby a elearningu (CDVaE).

Online učebňa je virtuálne zariadenie, ktoré obsahuje výukový vzdelávací software s digitálnymi vzdelávacími obsahmi – najmä ide o prednášky, hovorené výklady, videá, animácie, testy a iný interaktívny a multimediálny obsah. Súčasťou Ročnej licencie / Služby CDVaE môžu byť voliteľne aj doplnkové služby zriadenia žiackych kont so záznamom dištančných aktivít, alebo / aj výučby žiakov formou elearningu so zápočtom do systému JISCD.

Predmet Ročnej licencie /Služby CDVaE je poskytovaný Objednávateľovi a Koncovému užívateľovi ako plne funkčný online software bežiaci v každom webovom prehliadači, teda bez potreby sťahovania inštalácie do počítača alebo mobilného zariadenia Koncového používateľa.

Každý Objednávateľ si Predmet Ročnej licencie (konkrétny typ prístupu) vyberá a objednáva elektronickou objednávkou, ktorú nájde na tejto webstránke. Vyplnením objednávky nastáva zmluvný vzťah. Dodávateľ na základe došlej objednávky neodkladne vystaví faktúru k ročnému prístupu a zvoleným službám a po jej úhrade obratom zašle Objednávateľovi prístupovè údaje.

Objednávateľ má možnosť požiadať ešte pred zaslaním objednávky o sprístupnenie plne funkčného skúšobného prístupu k Predmetu najmenej na 24 hodín.

Predĺženie ročnej licencie je dobrovoľné. V období 14-28 dní pred každoročným vypršaním platnosti licenčného prístupu Dodávateľ zašle Odberateľovi zálohovú faktúru na ďalšie ročné obdobie. V tomto tzv. ochrannom období sa Objednávateľ rozhoduje, či si službu predlží, alebo zašle Dodávateľovi email s oznamom o ukončení – výpoveď služby. Naopak, uhradením služby v dátume splatnosti, alebo nezaslaním výpovede služby v ochrannej dobe, sa ročná licencia predlžuje na ďalší rok.

Dodávateľ
Dodávateľom služby a majiteľom autorských práv a duševného vlastníctva online učebne JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, teda Predmetu Ročnej licencie / Služieb CDVaE sú: Jaroslav Verlík – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave Rožňava, IČO 37341553 a spoločnosť DIGITAL PRO, s.r.o., Košice, IČO 50719726.

Dodávateľ sa zaväzuje  poskytovať Predmet Ročnej licencie /Služby CDVaE zmluvným spôsobom, na základe zvoleného typu ročnej licencie. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať plnú technickú podporu a údržbu pri prípadných technických a užívateľských problémoch, spojených s používaním Predmetom Ročnej licencie / Služby a zároveň byť celkovo byť súčinný a nápomocný každému Objednávateľovi a jeho oprávneným Koncovým používateľom tak, aby mohol plnohodnotne používať produkt. Služby podpory, údržby a aktualizácií sa teda vnímajú ako neoddeliteľná súčasť celkovej Ročnej licencie / Služby CDVaE .

Objednávateľ
Objednávateľom Predmetu Ročnej licencie / Služby CDVaE je fyzická osoba (SZČO) alebo právnická osoba (PO), ktorá si z vlastného záujmu a pre interné vzdelávacie potreby a aktivity jeho spoločnosti (autoškoly, školiaceho strediska, dopravnej firmy, školskej organizácie a pod.) zakúpila ročný licenčný prístup k používaniu Predmetu Ročnej licencie / Služby CDVaE . Zakúpenie ročných licencií alebo prístupov je realizované formou Objednávky ročnej licencie, webovým formulárom na stránkach Dodávateľa.

Objednávateľom Predmetu ročnej licencie / Služby CDVaE sú zvyčajne autoškoly, vzdelávacie spoločnosti v oblasti cestnej dopravy, dopravné spoločnosti, školy, úrady a pod. Objednávateľom Predmetu Ročnej licencie / Služby CDVaE môže byť aj súkromná osoba (jednotlivec) v rámci prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave – najmä na vodičských kurzoch, kurzoch KKV, inštruktorských kurzoch,  v taxislužbe, autobusovej doprave alebo nákladnej cestnej doprave a podobne.

Objednávateľ si zvolí typ Ročnej licencie / Služby CDVaE a vyplnením a odoslaním Online objednávky zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito licenčnými a obchodnými podmienkami.

Povinnosti a oprávnenia Odberateľa

Objednávateľ licencie ako SZČO tak aj PO je oprávnený poskytnúť svoj prístup do online učebne iba oprávneným Koncovým používateľom (definícia nižšie). Objednávateľ je povinný oboznámiť každého oprávneného Koncového používateľa jeho Ročnej licencie / Služby CDVaE s týmito platnými licenčnými podmienkami a ich dodržiavaním z ich strany. Objednávateľ zároveň preberá dohľad a zodpovednosť za používanie Predmetu Ročnej licencie / Služby CDVaE Koncovými používateľmi.

Objednávateľ nie je oprávnený ďalej prenajímať alebo inak poskytovať – poplatne alebo bezodplatne – svoj prístup k Predmetu Ročnej licencie /Služby CDVaE tretím stranám (fyzickým osobám ani podnikateľom) na akékoľvek používanie, inak sa vystavuje riziku trestného stíhania a vysokej finančnej pokute. Objednávateľ ani jeho Koncový užívateľ nie sú oprávnení kopírovať, sťahovať, rozmnožovať žiadnu časť Predmeru Ročnej licencie / Služby CDVaE , ani inak narúšať autorské práva Dodávateľa.

Koncový používateľ

Koncový používateľ je najmä:

  • zmluvný inštruktor autoškoly a zmluvný učiteľ autoškoly v prípade ak je Objednávateľom Predmetu Ročnej licencie / Služby CDVaE autoškola, školiace stredisko KKV a výcvikové stredisko SKVZA, školská organizácia a podobne,
  • zmluvný manažér vzdelávania alebo zmluvný lektor či iný učiteľ alebo zamestnanec poverený vzdelávaním v prípade, ak je Objednávateľom Predmetu Ročnej licencie / Služby CDVaE iná dopravná alebo vzdelávacia spoločnosť a pod.,

Zmluvnosťou je myslené, že každý z oprávnených Koncových používateľov je v niektorom z nasledujúcich zmluvných vzťahov s príslušným Objednávateľom: zmluva TPP, zmluva VPP, mandátna zmluva (k SZČO).

Dôrazne upozorňujeme Koncových používateľov, aby sa nepokúšali neoprávnene sťahovať, kopírovať, neoprávnene premietať, šíriť na nosičoch, alebo inak protiprávne používať obsahy z tohto portálu v žiadnej forme a žiadnym nepovoleným spôsobom. Všetky dostupné obsahy umiestnené online priamo na portáli JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, (Predmet Ročnej licencie / Služby CDVaE ) sú chránené obchodným a autorským platným právom SR a EÚ ako audiovizuálne diela a v prípade ich porušenia je Dodávateľ služby oprávnený pozastaviť licenčný prístup pre takého Objednávateľa / Koncového používateľa, ktorý je dôvodne podozrivý, že tieto ustanovenia porušil.

Dodávateľ následne dokáže získať informácie z bezprostrednej histórie používania systému JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, pomocou ktorých je možné identifikovať Objednávateľa / Koncového používateľa, ktorý neoprávnené manipulácie s elektronickými obsahmi a celým portálom umožnil, alebo vykonal.

Koncoví používatelia licencie sú bezpodmienečne povinní dodržiavať, aby svoje prístupové údaje k Predmetu ročnej licencie používali IBA ONI SAMI – a neposkytovali ich tretím osobám, najmä osobám bez platného licenčného zmluvného alebo klientskeho vzťahu s Objednávateľom (definícia vyššie), inak sa vystavujú nebezpečenstvu trestného konania a vysokej finančnej pokute.

Prístupy pre súkromné osoby

Portál JVSCD.sk ponúka okrem ročných licencií pre autoškoly, školy, školiace strediská a iné organizácie (viď vyššie) aj prístupy pre súkromné osoby, ktoré sa nazývajú PRÍSTUP. Prístup je určený pre individuálnych záujemcov (súkromné osoby) o štúdium v online učebni, najmä k odborným spôsobilostiam v cestnej doprave. Oprávnený užívateľ je iba jeden, prístup a jeho obsahy nie je možné premietať, zdieľať s inými ani používať inak, než v súkromnom zariadení (PC, notebook, tablet alebo smartfón). Obsahy sú prístupné 2 mesiace (po dohode aj iné obdobie). Vzdelávací systém sleduje aktivity vášho konta, preto prosíme, v rámci týchto Licenčných podmienok neposkytujte prístupy tretím osobám ani organizáciám, inak sa vystavíte trestným rizikám za porušenie autorských práv! Na PRÍSTUP sa vzťahujú aj všetky povinnosti Koncového používateľa.

Záverečné ustanovenie

Licenčné podmienky, ktoré tu nie sú priamo vymenované, sa riadia všeobecne platnými obchodnými predpismi SR – obchodným zákonom, autorským zákonom a smernicami ES o používaní počítačového programu, elektronických službách, počítačovej kriminalite a výkone autorských a majetkových práv k nehmotnej veci (sofwarové právo, internetové právo).

Každý Objednávateľ / Koncový používateľ portálu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave a užívateľ služieb CDVaE , je povinný dodržiavať spomínané ustanovenia, súvisiace platné zákony a používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok. Každý Objednávateľ prehlasuje, že si obsah tohto dokumentu a licenčných podmienok prečítal, rozumie mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisuje.

Neoprávnené používanie nahlasujte na email: info@jvscd.sk. Ďakujeme vám!

ODBORNÉ ZDROJE

Online učebňa JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – zostavuje aplikácie z oficiálnych legislatívnych dokumentov (Legislatívna knižnica) a odborných autorských zdrojov:

J. Gnap, M. Poliak, V. Konečný, V. Révay, J. Jagelčák – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej nákladnej doprave, M. Poliak – Kalkulácie nákladov v cestnej nákladnej doprave, M. Poliak – Práca vodičov nákladných vozidiel a autobusov, J. Gnap, M. Poliak – Učebnica pre vodičov z povolania, vyd. Nová Práca – Pravidlá cestnej premávky, Ľ. Gonda – Nové testy pre žiadateľov o VO, 2020, E. Sedláčková – Cestná doprava I., II., I. Čerešňák – Aj inštruktor je učiteľ, I. Čerešňák – Breviár autoškoláka, J. Drahovský – Nové pravidlá cestnej premávky, JISCD – Jednotný informačný systém v cestnej doprave, SKVZA – Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, J. Jagelčák – Nakladanie a upínanie nákladov v cestnej nákladnej doprave

AUTORSKÉ UPOZORNENIE

Portál JVSCD.sk využíva k spracovaniu obsahov výučbových aplikácií aj rôzne voľne dostupné databázy textov z internetu a úložísk, zdieľané online videá z verejných videoslužieb (Youtube, Vimeo) a podobne. Nie vždy dokážeme spoľahlivo zistiť alebo overiť autorov takýchto zdrojov.  V prípade ak ste autor alebo iný pôvodný zdroj a máte záujem o úpravu odkazovania na vašu produkciu pre autorské práva, neodkladne nás kontaktujte na info@jvscd.sk! Vaše pripomienky obratom vyriešime k vzájomnej spokojnosti.

JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave