Dodávateľ / Prevádzkovateľ
Dodávateľom služby a majiteľom autorských práv a duševného vlastníctva online učebne JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave je: Jaroslav Verlík – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave Rožňava, IČO 37341553. Prevádzkovateľom je spoločnosť DIGITAL PRO, s.r.o., Košice, IČO 50719726.

Dodávateľ / Prevádzkovateľ sa zaväzujú  poskytovať služby  zmluvným spôsobom, na základe zvoleného typu služby. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať plnú technickú podporu a údržbu pri prípadných technických a užívateľských problémoch, spojených s používaním Predmetu licencie / Vzdelávacej služby a zároveň byť celkovo byť súčinný a nápomocný každému Objednávateľovi alebo oprávneným Koncovým používateľom tak, aby mohol plnohodnotne používať produkt a využívať objednané služby. Technická podpora, údržba a aktualizácie obsahov sa teda vnímajú ako neoddeliteľná súčasť celkovej služby.

Predmet Licencie /  Vzdelávacej služby / Produkt
Predmetom Licencie (licenčného prístupu)
je odplatné poskytovanie  prístupu do online vzdelávacieho systému (online učebne) odborného vzdelávacieho portálu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, k vzdelávacím účelom. Predmetom Vzdelávacej služby je organizovanie a poskytovanie vzdelávacích služieb v cestnej doprave (organizovanie vzdelávacích aktivít, programov, kurzov, školené, testovania, certifikácií alebo kvalifikačného štúdia), prezenčnou formou, alebo v kombinovanom súbehu s možnosťami online učebne www.jvscd.sk . Predmetom produktu sú rôzne digitálne a tlačené súbory systému. Neoddeliteľnou súčasťou portálu JVSCD.sk je skupina špecializačných portálov (komponentov systému JVSCD.sk.

Na celý systém sa vzťahujú nasledovné spoločné obchodné a licenčné podmienky, prehlásenia GDPR a súborov cookies.

 • JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
 • eDOPRAVCA.sk (zákonne povinné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (centrum digitálnej výučby a elearningu pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • eAKADÉMIA.sk (kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre autoškoly)
 • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave)
 • Veterány.EU (magazín o veteránoch a histórii hromadnej dopravy)

Online učebňa / Vzdelávací systém
Online učebňa je online virtuálne zariadenie, ktoré obsahuje výukový vzdelávací software s digitálnymi vzdelávacími obsahmi – najmä ide o prednášky, hovorené výklady, videá, animácie, testy a iný interaktívny a multimediálny obsah. Súčasťou Licencie / Vzdelávacej služby môžu byť voliteľne aj ďalšie služby, napríklad zriadenia žiackych kont so záznamom dištančných aktivít, alebo / aj výučby žiakov formou elearningu.

Predmet Licencie / Vzdelávacej služby je poskytovaný Objednávateľovi a Koncovému užívateľovi ako plne funkčný online software bežiaci v každom webovom prehliadači, teda bez potreby sťahovania inštalácie do počítača alebo mobilného zariadenia Koncového používateľa.

Každý Objednávateľ si Predmet Licencie (konkrétny typ prístupu) vyberá a objednáva elektronickou objednávkou, ktorú nájde na tejto webstránke. Vyplnením objednávky nastáva zmluvný vzťah. Dodávateľ na základe došlej objednávky neodkladne vystaví faktúru k zvolenému prístupu a službám a po jej úhrade obratom sprístupni Objednávateľovi / Koncovému používateľovi predmet Licencie / Vzdelávacej služby .

Objednávateľ má možnosť požiadať ešte pred zaslaním objednávky o sprístupnenie plne funkčného skúšobného prístupu k Predmetu najmenej na vyskúšanie.

Predĺženie Licencie je dobrovoľné. V období 14-28 dní pred každoročným vypršaním platnosti licenčného prístupu Dodávateľ zašle Odberateľovi zálohovú faktúru na ďalšie ročné obdobie. V tomto tzv. ochrannom období sa Objednávateľ rozhoduje, či si službu predlží, alebo zašle Dodávateľovi email s oznamom o ukončení – výpoveď služby. Naopak, uhradením služby v dátume splatnosti, alebo nezaslaním výpovede služby v ochrannej dobe, sa ročná licencia automaticky predlžuje na ďalší rok.

Objednávateľ
Objednávateľom Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby je fyzická osoba (SZČO) alebo právnická osoba (PO), ktorá si z vlastného záujmu a pre interné vzdelávacie potreby a aktivity jeho spoločnosti (autoškoly, školiaceho strediska, dopravnej firmy, školskej organizácie a pod.) zakúpila Licenčný prístup k používaniu Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby. Zakúpenie Licencií / Vzdelávacej služby je realizované formou Objednávky / Prihlášky konkrétnej Licencie / Vzdelávacej služby, cez webové formuláre na stránkach Dodávateľa / Prevádzkovateľa.

Objednávateľom Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby, sú zvyčajne autoškoly, školiace strediská KKV, dopravné spoločnosti, školy, úrady a pod. Objednávateľom Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby môže byť aj súkromná osoba (jednotlivec), napríklad v rámci prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, žiakov na vodičských kurzoch, kurzoch KKV, inštruktorských kurzoch,  v taxislužbe, autobusovej alebo nákladnej cestnej doprave a podobne.

Objednávateľ si zvolí typ Licencie / Vzdelávacej služby a vyplnením a odoslaním online Objednávky / Prihlášky zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými a licenčnými podmienkami, Prehláseniami o GDPR a súboroch Cookies, plne im rozumie a výslovne s nimi súhlasí.

Povinnosti a oprávnenia Odberateľa

Objednávateľ Licencie / Vzdelávacej služby (ako SZČO tak aj PO) je oprávnený poskytnúť svoj Licenčný prístup do online učebne iba oprávneným Koncovým používateľom (definícia nižšie). Objednávateľ je povinný oboznámiť každého oprávneného Koncového používateľa jeho Licencie / Vzdelávacej služby s týmito platnými Obchodnými a licenčnými podmienkami a ich dodržiavaním z ich strany. Objednávateľ zároveň preberá dohľad a zodpovednosť za používanie Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby Koncovými používateľmi.

Objednávateľ nie je oprávnený ďalej prenajímať alebo inak poskytovať – odplatne alebo bezodplatne – svoj prístup k Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby, tretím stranám (fyzickým osobám ani podnikateľom) na akékoľvek používanie, inak sa vystavuje riziku trestného stíhania a vysokej finančnej pokute. Objednávateľ ani jeho Koncový užívateľ nie sú oprávnení kopírovať, sťahovať, rozmnožovať žiadnu časť Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby , ani inak narúšať autorské práva Dodávateľa.

Koncový používateľ

Koncový používateľ je najmä:

 • zmluvný inštruktor autoškoly a zmluvný učiteľ autoškoly v prípade ak je Objednávateľom Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby autoškola, školiace stredisko KKV a výcvikové stredisko SKVZA, školská organizácia a podobne,
 • zmluvný manažér vzdelávania alebo zmluvný lektor či iný učiteľ alebo zamestnanec poverený vzdelávaním v prípade, ak je Objednávateľom Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby iná dopravná alebo vzdelávacia spoločnosť a pod.,

Zmluvnosťou je myslené, že každý z oprávnených Koncových používateľov je v niektorom z nasledujúcich zmluvných vzťahov s príslušným Objednávateľom: zmluva TPP, zmluva VPP, mandátna zmluva (k SZČO).

Dôrazne upozorňujeme Koncových používateľov, aby sa nepokúšali neoprávnene sťahovať, kopírovať, neoprávnene premietať, šíriť na nosičoch, alebo inak protiprávne používať obsahy z tohto portálu v žiadnej forme a žiadnym nepovoleným spôsobom. Všetky dostupné obsahy umiestnené online priamo na portáli JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, (Predmet Licencie / Vzdelávacej služby) sú chránené obchodným a autorským platným právom SR a EÚ ako audiovizuálne diela a v prípade ich porušenia je Dodávateľ / Prevádzkovateľa služby oprávnený pozastaviť Licenčný prístup pre takého Objednávateľa / Koncového používateľa, ktorý je dôvodne podozrivý, že tieto ustanovenia porušil.

Dodávateľ následne dokáže získať informácie z bezprostrednej histórie používania systému JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, pomocou ktorých je možné identifikovať Objednávateľa / Koncového používateľa, ktorý neoprávnené manipulácie s elektronickými obsahmi a celým portálom umožnil, alebo vykonal.

Koncoví používatelia Licenčného prístupu sú bezpodmienečne povinní dodržiavať, aby svoje prístupové údaje k Predmetu Licencie / Vzdelávacej služby používali IBA ONI SAMI – a neposkytovali ich tretím osobám, najmä osobám bez platného licenčného zmluvného alebo klientskeho vzťahu s Objednávateľom / Prevádzkovateľom (definícia vyššie), inak sa vystavujú nebezpečenstvu trestného konania a vysokej finančnej pokute.

Prístupy pre súkromné osoby

Portál JVSCD.sk ponúka okrem Licenčných prístupov pre autoškoly, školy, školiace strediská a iné organizácie (viď vyššie) aj Licenčné prístupy pre súkromné osoby – osobné individuálne prístupy. Takýto Licenčný prístup je určený pre individuálnych záujemcov (súkromné osoby) o štúdium v online učebni, najmä k rôznym prípravám na skúšky odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Oprávnený užívateľ – súkromná osoba, je iba jeden, Licenčný prístup a jeho obsahy nie je možné premietať, zdieľať s inými ani používať inak, než v súkromnom zariadení (PC, notebook, tablet alebo smartfón). Obsahy Licenčného prístupu pre súkromné osoby sú prístupné 3 mesiace (po dohode aj iné obdobie). Vzdelávací systém sleduje aktivity vášho konta, preto prosíme, v rámci týchto týchto Obchodných a licenčných podmienok neposkytujte prístupy tretím osobám ani organizáciám, inak sa vystavíte trestným rizikám za porušenie autorských práv! Na PRÍSTUP pre súkromné osoby sa vzťahujú aj všetky povinnosti Koncového používateľa.

Odstúpenie od Zmluvného vzťahu uzavretého na diaľku

Na odstúpenie od Zmluvného vzťahu, ktorý bol uzavretý na diaľku, sa vzťahuje zákon č. 102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku) alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).  Podľa par. 3 ods. 1: ,,Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1. spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Odsek 6: ,,Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“ Ďalšie informácie a ustanovenia zákona nájdete v predmetnej legislatíve. Objednávateľ / Účastník zaslaním tejto Prihlášky alebo ich prečítaním na našich weboch  a potvrdením v online objednávkových formulároch, výslovne prehlasuje, že bol oboznámený s týmto ustanovením.

Záverečné ustanovenie

Obchodné a licenčné podmienky, ktoré tu nie sú priamo vymenované, sa riadia všeobecne platnými obchodnými predpismi SR – najmä obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991), zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa, vzájomnou dobrou vôľou a zodpovednosťou, ďalej autorským zákonom č. 185/2015, ako aj smernicami ES o používaní počítačového programu, elektronických službách, počítačovej kriminalite a výkone autorských a majetkových práv k nehmotnej veci (sofwérové právo, internetové právo).

Každý Objednávateľ / Koncový používateľ portálu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave a užívateľ služieb CDVaE , je povinný dodržiavať spomínané ustanovenia, súvisiace platné zákony a používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok. Každý Objednávateľ / Koncový používateľ prehlasuje, že si obsah tohto dokumentu a licenčných podmienok prečítal, rozumie mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisuje.

Neoprávnené používanie nahlasujte na email: info@jvscd.sk. Ďakujeme vám!

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRE ZÁKAZNÍKOV DIGITÁLNYCH SLUŽIEB
podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré upravujú aj Vaše práva ako dotknutej osoby .

Aké osobné údaje spracúvame?

O zákazníkoch, ktorí sú fyzické osoby, spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

O fyzických osobách, ktoré konajú v mene zákazníkov resp. zastupujú zákazníkov (právnické osoby), spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ, sídlo spoločnosti

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť z našej strany kvalitné služby, resp. nami poskytované služby nebude možné poskytnúť vôbec.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • riadne vykonávať naše hlavné činnosti – poskytovanie služieb, ktoré ponúkame,
 • vyhotovovať zmluvnú dokumentáciu v súvislosti s výkonom našich činností podľa predchádzajúceho bodu a riadne plniť zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a Vami;
 • vykonávať marketingovú a reklamnú činnosť voči našim existujúcim ako aj potencionálnym zákazníkom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie zmluvy z našej strany v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právnym základom v prípade spracúvania e-mailovej adresy dotknutej osoby na účely zasielania newsletterov zo strany Prevádzkovateľa, je súhlas dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, najviac na dobu 10 rokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich potencionálnych ako aj existujúcich zákazníkov sprístupňujeme vždy len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. osobám, ktoré sú nami poverené na vykonanie úkonov súvisiacich s našou činnosťou, a to predovšetkým:

 • našim zamestnancom a obchodným zástupcom, za účelom riadneho výkonu našej činnosti, ktorá spočíva v poskytovaní služieb predaja tovaru a poskytovania služieb a servisu pre našich zákazníkov,
 • tretím osobám, ktorými sú osoby zabezpečujúce riadne doručenie objednaného tovaru našim zákazníkom.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako zákazník máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu. Takisto máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie ich spracúvania, pričom v prípade uplatnenia tohto práva, musíte odôvodniť jeho uplatnenie. Zároveň máte právo kedykoľvek Vami udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, a to prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené vyššie.

Aké ďalšie informácie potrebujete vedieť?

Poskytovanie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, a preto ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť predmetné osobné údaje, v opačnom prípade uzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami nie je možné.

Neudelenie súhlasu na spracúvanie Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania newsletterov, nebude mať za následok neuzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES SÚBOROV PRI PREHLIADANÍ WEBU

Čo je súbor cookie?

Jedná sa o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využívá sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú využívané naše stránky.

Vďaka cookie súborom dokážeme od seba odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov a prispôsobiť tak obsah konkrétnym preferenciám.

Akým spôsobom sa cookies využívajú?

Cookies môžeme obvykle spracovávať len s vaším súhlasom. Výnimkou sú však nutné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť webových stránok. K tomuto typu cookies nepotrebujeme váš súhlas a nie je možné ho ani odmietnuť.

Analytické cookies slúžia na zostavovanie štatistík a prehľadov. Umožňujú nám meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. S ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich internetových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ používanie analytických cookies vo vašom prehliadači vypnete, strácame možnosť analýzy výkonu a následnej optimalizácie nášho webu.

Marketingové cookies nám umožňujú zobrazovať vám obsah a reklamy podľa údajov, ktoré sú o vás dostupné. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby presne podľa vašich potrieb a záujmov.

Ako dlho budeme cookies spracovávať?

Nutné cookies sú ukladané a zachované na nevyhnutne dlhú dobu pre správnu funkčnosť webu. Marketingové a analytické cookies sa uchovávajú na rôzne dlhú dobu a na ich zoznam sa môžete pozrieť v tabuľke nižšie. Svoj súhlas s cookies môžete kedykoľvek odvolať, alebo upraviť svoje preferencie.

Nastavenie cookies

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie. Cookies môžete povoliť len pre určité stránky. Máte možnosť jednoducho zakázať spracovávanie cookies, a to prostredníctvom svojho prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a vymazaniu/blokovaniu cookies nájdete tu: