08.12.2022 – prebehol update aplikácie Aktualizačných školení v cestnej doprave po zmenách niektorých legislatív

26.11.2022 – Kompletné predmety online učebne v odborných sekciách AUTOŠKOLY a ŠKOLIACE STREDISKÁ KKV sú aktualizované na verziu 2023 a pripravené na používanie. 

18.11:2022 – Spustili sme BLACK FRIDAY pre balíky zamestnaneckých školení v autoškolách, školiacich strediskách KKV a podnikoch cestnej dopravy.

06.10.2022 – Oznamujeme dokončenie verzií 2023 pre predmety PCP, TVV, OV. Pozrite si a vyskúšajte nové funkcie aj režim na celú obrazovku. Pokračujeme ďalej!

15.09.2022 – vo výučbovej aplikácii AKT_Legislatívne zmeny a novinky v cestnej doprave sme doplnili aktuálne info k podmienkam nových záverečných skúšok pre žiadateľov o vodičské oprávnenia. 

17.8.2022 – Spúšťame novú komponentu nášho vzdelávacieho systému – eAkadémia.sk. Bude slúžiť pre SŠ a SOŠ dopravné k digitálnej výučbe odborných predmetov.  

10.8.2022 – K tomuto dňu prebehla kompletná aktualizácia predmetu PCP (Pravidlá cestnej premávky) so znením pre obdobie 09/2022 – 12/2022. 

25.6.2022V predmete AKT: Aktualizačné školenia v cestnej doprave sme s dátumom k 1.7.2022 doplnili a rozšírili výučbovú aplikáciu s prehľadom noviniek a zmien v legislatívach v cestnej doprave od roku 2020 – 2022, s výhľadom do roku 2026. Vhodné najmä pre inštruktorov, lektorov a učiteľov na aktualizačných školeniach z cestnej premávky a cestnej dopravy, v zákonne povinných aktualizačných školeniach v predmetoch REF (školenia vodičov-referentov, každé 2 roky), ESL (školenia vodičov v MCD, každé 2 roky) a KKV-35 (priebežný výcvik, každých 5 rokov).

1..5.2022V predmete KRZ (Križovatky a dopravné situácie) sme ich kompletne prebudovali – jednotlivé križovatky sme zlúčili do jednej spoločnej aplikácie, ktorá je flexibilnejšia najmä pre výučbové potreby, doplnili sme statické úvodné náčrty, aplikácia sa načítava naraz a je plne responzívna aj pre mobilné zariadenia pre žiakov v žiackych kontách.

15.4.2022 – V aplikáciách k predmetu PCP boli aktualizované ustanovenia o prevádzke podnikov cestnej dopravy v súvislosti so zmenami v prevádzkovaní vozidiel od 2,5 tony v MCD – povinná odborná spôsobilosť.

V období od apríla 2022 začína rozsiahla rekonštrukcia aplikácií predmetu PCP, najmä k zákonu č. 8/2009 Z.z., DZZ a KRZ, u ktorých došlo v posledných rokoch k množstvu zmien. K priebežne aktualizovaným a meneným textovým zneniam budú dokomentované aj nové audio znenia ustanovení a doplnené multimédiá.

2.3.2022 – v predmete PCP prebehli aktualizácie ustanovení par. 15 (bočný odstup) a 59a (bicyklová cesta), zákona č. 8/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.3.2022

9.2.2022 – predmete KKV v cieli 1.3. sme doplnili videoprednášku Žilinskej univerzity o spotrebe paliva v závislosti od štýlu jazdy. V cieli 3.5. sme doplnili video Denná práca vodiča autobusu  v teréne. Do aplikácie AKT_Aktualizačné školenia v CD doplnené termíny povinných výmen tachografov za inteligentné tacho II. generácie (do roku 2026)

25.1.2022 – v predmete 1. v časti PCP-KRZ (Križovatky a dopravné situácie) pribudla nová aplikácia (videoseriál z online prostredia) s komentovanými 3D dopravnými situáciami (47 videí), ktorú je možné využiť napríklad ako opakovaciu a praktickú názornú aplikáciu cca v druhej polovici výučby obsahov predmetu PCP (keď už žiaci majú naštudované ustanovenia zákona v teórii).

12.1.2022 – v predmete 10. KKV-35 k pravidelnému výcviku vodičov z povolania (kurzy KKV) pribudla nová aktualizačná aplikácia, ktorá sumarizuje legislatívne zmeny, novinky novely zákonov, vyhlášok a iné zmeny v segmente dopravy počas rokov 2020 až 2022 (vrátane) a s výhľadom až do roku 2026. Pomôže vám to na jednom mieste nájsť a vysvetliť vodičom všetky dôležité zmeny.

október – december 2021 – celkový upgrade aplikácií a predmetov online učebne JVSCD.sk na verziu 8.0. pre rok  2022. Optimalizácia kódovej databázy a zjednotenie pojmov a termínov prinášajú zrýchlenie a sprehľadnenie behu výučbových aplikácií aj na podpriemerných internetových dátach. 

17.12.2021 – pridané dve výukové videá z online prostredia – v predmete ZBJ video: Škola šmyku Orechová Potôň – Autobus a v predmete KKV: Motivácia vodičov z povolania, video: 1. DEŃ AKO… Vodič autobusu.

10.12.2021 – obsahové vylepšenia a doplnenia aplikácií pre sk. C,D,E,T a KKV:
– NVÚ: Motory, Plnenie, Výfuk
– NVÚ: Rozvodový mechanizmus
– KKV: Sociálna legislatíva – praktické príklady
– KKV: Nehodovosť a rozbory nehodovosti

01.11.2021 – ukončenie upgradov na rok 2022 predmetov: TVV, NVÚ, ZBJ a POZ.

15.10.2021 – rozšírené možnosti správy žiackych kont k ročným licenciám

09.10.2021 – dokončený update prvého predmetu PCP aplikácií na rok 2022.

3.10.2021 – Bezpečnostné ovládače a retardéry dopracované o grafy, v predmete NVÚ-V a KKV

18.09.2021 – V predmete PCP – DZZ sme prepracovali súhrnný ebook s vyobrazením dopravných značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z.z..

10.9.2021- Ukončená aktualizácia aplikácie Charakteristiky motora a prevodové  pomery, v predmete KKV.

júl – august 2021 – počas leta bude prebiehať rozsiahle prepracovanie všetkých aplikácií ku kurzom KKV tak, aby jednotlivé výučbové aplikácie obsahovo presne kopírovali osnovy jednotlivých vzdelávacích cieľov pre 140-hodinový výcvik v osobnej aj nákladnej doprave. Súčasné aplikácie sa totiž momentálne snažia zachytiť témy tak pre vodičské kurzy C,D,E ako aj kurzy KKV. Po lete budú tieto obsahy diverzifikované.

11.7.2021 pribudla v online učebni  v predmete TVV,OV-V nová aplikácia s videami českého BESIPu k predvýjazdovej kontrole nákladných automobilov a autobusov.


máj – jún 2021 – online učebňa prešla rozsiahlou kontrolou funkčnosti a vizuálneho zladenia do našich zeleno-čiernych farieb tak, aby sa v mobilných zariadeniach (smartfóny a tablety) používali ešte viac jednotnejšie a kompaktnejšie s tým ako sa používajú na stolových  počítačoch a laptopoch (doteraz bol vzhľad testových aplikácií v mobilných zariadeniach v odlišnej bielomodrej farbe)


25.04.2021 – V predmete TVV,OV-V): TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA pribudla nová aplikácia pre vodičov autobusova nákladných vozidiel: AUTOBUSY: Videojazdy s inštruktorom v autoškole, Spoza volantu autobusu


20.03.2021 – Do predmetu TVV,OV-M sme pridali novú výučbovú aplikáciu k špecifikám jazdy s osobným automobilom a prívesným vozidlom – VO sk. BE, B96


13.03.2021 – V prostredí online učebne JVSCD.sk od dnes pribudlo LIVE chatovacie okno, kde sa môžete pýtať technickej podpory čokoľvek čo súvisí s chodom online učebne, výučbových aplikácií, ročných licencií, žiackych kont atď. LIVE CHAT sa zobrazuje ako ikonka v pravom dolnom rohu stránok na celom portáli www.jvscd.sk.


10.03. 2021 – V predmetoch TVV, ESL, KKV a PCD sme vykonali drobné úpravy funkcionality aplikácie N 561/2006 – Sociálna legislatíva – režim práce vodičov a osádok.


03.03.2021 – Doterajší predmet KKV s výučbovými obsahmi pre kurzy KKV rozšírili o samostatný sekciu aplikácií pre pravidelný výcvik (35 hodín). Obsahy sú pripravené v súlade s oficiálnymi výučbovými cieľmi a osnovami.  V súčasnosti sa obsahy pre KKV označujú ako KKV 140 (pre základný výcvik) a KKV 35


K 01.03.2021 došlo k menšej reorganizácii predmetov našej online učebne, v ktorých sme diverzifikovali niektoré témy tak, aby lepšie vyhovovali podmienkám výučby pre jednotlivé skupiny vodičských oprávnení. 


14.02.2021 – Do predmetu NVÚ – V, pre nákladné vozidlá a autobusy sme zdieľaním umiestnili zaujímavý český výukový film ku kontrole, údržbe a ovládaniu nákladného vozidla a súprav C + E.


03.02.2021 – V predmete TES,OP pribudla nová batéria testových a precvičovacích aplikácií z Náuky o vozidle a údržbe, k príprave na absolvovanie výučby formou elearningu – sk. C,D,E,T. Zároveň sme rozšírili tému NVÚ o aplikácie k témam – Brzdy a brzdová sústava, Palivá, emísie, retardéry, Prevodové ústrojenstvo – NVÚ – nákladné vozidlá a autobusy.


25.01.2021 – V predmete TES,OP pribudla nová batéria testových a precvičovacích aplikácií z Teórie vedenia vozidla, k príprave na absolvovanie výučby formou elearningu – sk. C,D,E,T. Zároveň sme rozšírili tému Fyzikálne zákonitosti jazdy v predmete ZBJ v aplikácii ZBJ – os. automobil.


19.01.2021 – V predmete TES,OP pribudla nová batéria testových a precvičovacích aplikácií k príprave na absolvovanie výučby formou elearningu – sk. B


10.1.2020 – V predmetoch online učebne sme aktualizovali Sadzobník pokút na úseku cestnej dopravy (Vyhláška č. 9/2009) po legislatívnej aktualizácii s účinnosťou k 5.11.2020 


7.1.2021 – V predmete NVÚ, PÚ pribudla výučbová aplikácia  s videoinštruktážou – kontrola a údržba – osobný automobil.


6.1.2021 – V predmete TVV pribudla výučbová aplikácia s videoinštruktážou – komentovaná praktická jazda s inštruktorom po meste


27.12.2020 – V predmete TES pracujeme sme dokončili update záverečných testov č. 36 až 60 do verzie 2021 pre veľké skupiny žiadateľov o VO sk. a podsk. C, D, E, T


07.12.2020 – V predmete INST pribudli nové výučbové aplikácie k základnej legislatíve o autoškolách – zákonu č. 93/2005 Z.z. a vyhláške č. 45/2016 Z.z. k tomuto zákonu.


28.11.2020 – V predmete INST pribudli výučbové aplikácie s teóriami k humanitným predmetom Pedagogika a Psychológia, k inštruktorským kurzom (IK) v školiacich strediskách SKVZA


06.11.2020 –Preložili sme do slovenčiny všetky dôležité položky systému na zaznamenávanie dištančných vzdelávacích aktivít v žiackych kontách pre tie autoškoly, ktoré ich už používajú. Podrobné postupy nájdete v hlavnom menu v položke Pokyny pre učiteľov autoškôl pri dištančnom vzdelávaní.


02.11.2020 – V predmete PCP v aplikácii Jazda vozidlami pribudlo 15 videoanimácií k jazde cez križovatku a jazdným úkonom.


27.10.20 – V predmete TVV pribudol nový praktický videoseriál od inštruktora, ktorý podrobne a vecne vysvetľuje, ako sa vyhnúť stresom, nástrahám a častým chybám na záverečnej skúške v autoškole.


20.10.2020 – V online učebni pribudli PREDMET 0: interaktívne vyučovacie osnovy, obdobné ako sme mali v pôvodnej online učebni. Môžete pomocou nich vyučovať podľa oficiálnych osnov, s priamymi linkami na konkrétne výučbové aplikácie našej online učebne.


15.10.2020 – Dokončili sme migráciu výučbových obsahov pre autoškoly a školiace strediská KKV a postupne migrujeme všetkých klientov eAutoškoly.sk do novej generácie online učebne na www.jvscd.sk. Dokončovanie ostatných predmetov a ich výučbových aplikácií, spolu s aktualizáciami pre rok 2021 bude prebiehať až do konca roka 2020.


20.09.2020 – V predmetoch KKV, PCD a ESL sme aktualizovali aplikácie Nariadenie č. 561/2006 a Nariadenie č. 165/2014 novým aktualizujúcim nariadením č. 1054/2020 s účinnosťou od 20.08.2020.


11.05.2020 – Vo výukových aplikáciách ku kurzom PCD nájdete odteraz zapracovaný aj funkčný simulátor digitálneho tachografu v slovenčine. Konkrétne je v aplikácii 165/2014 o záznamových zariadeniach.


26.03.2020 – v predmete REF sme doplnili aplikáciu s vyhláškou č. 208/1991 Z.z. o bezpečnosti práce pri obsluhe a údržbe vozidiel – vyhláška je spracovaná kompletne.


16.03.2020 – v predmete PCP pribudla nová aplikácia s vyobrazením nových dopravných značiek, podľa vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o cestnom značení – platná od 01.04.2020


15.2.2020 – V aplikáciách predmetu PCD – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – sme aktualizovali legislatívne výukové obsahy v predmete PRÍSTUP NA TRH podľa novej legislatívy, pribudli výukové témy Pravidlá zakladania podnikov v cestnej doprave a Tranzitné režimy TIR.


12.1.2020 – V aplikáciách predmetu PCD – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – sme aktualizovali legislatívne výukové obsahy v oblastiach, kde boli zákonmi zmenené. Ide najmä o zmeny v príplatkoch za sviatky, nadčas, noc (Sociálne právo), ďalej zmeny v obchodnom registri (Obchodné právo), sadzieb mýta a poplatkov (OAFRP) a ďalšie zmeny, ktoré nájdete už priamo zakomponované v učive aj otázkach a odpovediach.


28.12.2019 – Všetky elearningové obsahy v našej online učebni sú plne aktualizované na najnovšiu verziu 2020 z hľadiska novelizovaného zákona č.8/2009.


07.11.2019 – V predmete PCD sme dokončili kompletné teoretické aplikácie, záverečné otázky a odpovede ako aj kompletné prípadové štúdie, k príprave na skúšky Odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej nákladnej doprave. Časť aplikácií je v beta verzii, avšak plne funkčné. Ich konverziu do plných výučbových aplikácií budeme realizovať podľa výrobného plánu od januára 2020.


Od 10.10.2019 prebieha rozsiahla výroba teoretických aplikácií v predmete PCD k príprave na skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, podľa zákonných predmetov.


25.08.2019 – V predmetoch PCD a KKV pribudla nová aplikácia – Školenia k Dohovoru CMR


07.08.2019 – dokončili a sprístupnili sme úplne nový predmet >>CEST: Školenia vodičov k cestným kontrolám. Nepostrádateľné informácie o povinnostiach, právach a priebehu cestných kontrol vodičov


12.07.2019 – Sprístupnili sme novú názornú Praktickú aplikáciu k sociálnej legislatíve vodičov. Nájdete v nej mnoho konkrétnych ukážok plánovania jázd, čerpaní prestávok a odpočinkov, grafy, tabuľky, komentáre atď.


01.07.2019 – Začína sa príprava verzie online učebne pre rok 2020. Pripomienky a návrhy k opravám, vylepšeniam či rozšíreniam obsahov a školení nám posielajte na email: info@jvscd.sk.


06.05.2019 – sfinalizovali sme predmet NAKL – upínanie a zabezpečovanie nákladov v CD. Je plne dostupný v online učebni.


K 31.03.2019 sme v predmetoch aktualizovali legislatívne výukové aplikácie zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2019 s rovnako tak aj v predmete TAXI došlo k prepracovaniu a aktualizácii obsahov.


09.03.2019 – v predmete PCD sme aktualizovali otázky a odpovede zo Sociálneho a Obchodného práva podľa aktuálnej legislatívy.


20.01.2019 – v predmete LEG sme aktualizovali legislatívnu knižnicu pre všetky oblasti cestnej dopravy


13.01.2019 – Všetky aplikácie našej online učebne – online školenia pre cestnú dopravu – sú aktualizované na verziu 2019.


18.12.2018 – aktualizovaná aplikácia: Dopravná geografia, navigačné systémy, plánovanie a harmonogramy trás prepráv – v predmete KKV.


04.12.2018 – dokončili a sprístupnili sme aplikáciu Dohoda AETR – práce osádok v nečlenských krajinách EÚ v predmete ESL.


25.11.2018 – dokončili a sprístupnili sme aplikáciu Nariadenie 165/2014EP o tachografoch v EÚ v predmete ESL.


8.11.2018 -vzdelávací systém online učebne úspešne prešiel na moderný zabezpečený protokol https pomocou certifikátov SSL.  Bude ešte bezpečnejší a výkonnejší.


6.11.2018 – V predmete KKV pribudla aplikácia Nariadenie ES č. 556/2006 – harmonizácia sociálnej legislatívy pre vodičov.

12.10.2018 – v predmete KKV pribudli dve výukové aplikácie – Posilňovanie imidžu prevádzkovateľa v CD vodičmi a Otázky a odpovede z konštrukcie a praktickej údržby nákl. vozidiel a autobusov.


9.07. 2018 – V predmete ZBJ v téme Zásady bezp. jazdy doplnené témy alkohol, drogy, v predmete KKV v téme Tech. špecifiká doplnené témy Pruženie vozidiel.  v predmete NVÚ v téme KÚV-automobil doplnené témy Usporiadanie vozidiel (pohon).


05.07.2018 – V predmete KKV pribudla nová aplikácia Rozmery a hmotnosti vozidiel, Nadrozmerná preprava, Spájanie vozidiel.


28.6.2018 – V predmete POM v téme Lekárničky sme aktualizovali legislatívu podľa vyhlášky 134/2018 k zákonu č. 106/2018 Z.z.


26.6.2018 – rozšírené obsahy v predmete KKV v aplikácii Colná problematika, režim TIR a v téme Preprava nákladov obalové techniky a triedy nebezpečnosti látok ADR.


17.06.2018 – zmena hodnotenia v aplikáciách Záverečné otázky v predmete KKV – z hodnotiaceho progresu na overovací.


03.06.2018 – Výrazne sme rozšírili témy v aplikácii Konštrukčné a technické špecifiká nákladných vozidiel a autobusov v predmetoch NVÚ a KKV


01.06.2018 – v predmete KKV pribudli nové aplikácie Dopravná geografiaPraktická prevádzka vozidla v nákl. a aut. doprave


23.05.2018 – Kompletne sme aktualizovali online učebňu v súvislosti s novým zákonom č. 106/2018 a jeho vyhláškou 134/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné od 20.5.2018), ktoré nahrádzajú pôvodnú legislatívu č. 464/2009 a 725/2004.


20.05.2018 – Dokončenie aktualizácie (nasadenie panelov médií) v predmetoch PCP, TVV, ZBJ, NVÚ, POM a KKV.

03.05.2018 – Došlo k rozsiahlej aktualizácii vzdelávacieho systému online učebne + oprava a vyladenie niektorých funkcií.


15.4.2018 – Rozšírili sme na výrazne podrobnejšie názvy aplikácií online učebne – pre zrýchlenie orientácie, aké témy sa v ktorej aplikácii nachádzajú.


3.4.2018 – V predmete PCP sme vylepšili obsahy k témam Dopravné značky, osobitné označenia, park. preukaz.


18.03.2018 – V predmete KKV v téme Konštrukčné a technické špecifiká – nákladné vozidlá a autobusy sme doplnili obrazový materiál.


06.03.2018 – V predmete PCD sme doplnili témy:- Prípadové štúdie, Dokumenty, dohody a dohovory v cestnej doprave


09.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 3 až 8 a 137 Všeobecné povinnosti ÚCP  (panel médií)


05.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 1_2 Základné pojmy  (panel médií)


04.02.2018 – V predmete PCP prepracovaná aplikácia Skupiny VO, Kategórie vozidiel


22.01.2018 – V predmete INST pribudli 4 nové aplikácie k teóriám a praxi digitálneho vzdelávania pre inštruktorov autoškôl.


19.01.2018 – V predmete PCP vylepšené aplikácie 3D animované križovatky.


14.01.2018 – v predmete KKV nový videoseriál TRUCK MARTIN – praktické rady od profesionála začínajúcim kamionistom.


02.01.2018 – Sprístupnený nový predmet REF: Školenia vodičov referentských vozidiel – povinné zo zákona 124/2006. >>viac


04.12.2017 – pribudol nový predmet Odborná spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Kompletné oficiálne otázky a odpovede + prípad. štúdie. >>viac


15.10.- 31.12.2017 – update všetkých aplikácii online učebne na v. 4.0.0118 pre rok 2018


17.11.2017 – V predmete KKV – drobné opravy v cvičných záverečných testoch


13.10.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Riziká v cestnej doprave – kriminalita, pašovanie osôb, BOZP, nehody


01.10.2017 – V predmete TVV – V aplikácii Jazdi hlavou, JISCD, pribudlo 14 nových videofilmov z oblastí dopravnej výchovy a bezpečnej jazdy – verzia 4.0 pre rok 2018.


24.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nová aplikácia Druhy a delenie cestných vozidiel – verzia 4.0 pre rok 2018.


15.09.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Retardéry a odľahčovacie brzdy pre nákladné vozidlá a autobusy – verzia 4.0 pre rok 2018.


10.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nvá aplikácia Otázky a odpovede – Konštrukcia a údržba vozidla – pre skupiny C, D, E, T, verzia 4.0 pre rok 2018.

07.09.2017 – V predmete TVV – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Teória vedenia vozidla – osobný automobil. Verzia 4.0. pre rok 2018


02.09.2017 – V predmete NVÚ – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Konštrukcia a údržba – osobný automobil (+ virtuálne modely) a dvoch aplikácií Otázky a odpovede k príprave na skúšky z NVÚ. Verzia 4.0. pre rok 2018


18.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme pridali prvý zo série cvičných testov k inštruktorskej skúške (120 otázok).


02.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme doplnili a aktualizovali všetky 4 aplikácie k vzdelávaniu dospelých.


07.07.2017 – V predmete UCE – Učebnice pre autoškoly sme rozdelili pôvodne spoločnú učebnicu pre autoškoly do piatich samostatných ebookov pre lepšiu prehľadnosť – PCP, KRI, ZNA, TVV a NVÚ


02.07.2017 – V predmete KKV doplnené do kurzu Úvod do prepravy nákladov, ATP a ADR ďalšie témy: Postupy a zásady pri nakladaní tovarov, Povinné doklady – vodič, osádka, vozidlo, náklad – verzia 3.1.0717


01.07.2017 – Do predmetu KKV doplnené ebooky Príručka ES k upevňovaniu nákladov, Príručka k dohode ADR a Príručka k dohode ATP – verzia 3.1.0717


20.06.2017 – Do predmetu KKV pridaná nová aplikácia Optimalizácia spotreby paliva – vodičské zručnosti, technický stav vozidla, prevádzkové pomery  – verzia 3.1.0617


17.06.2017 – Do predmetu ZBJ pridaná nová aplikácia Videoseriál – Jazdi hlavou (BECEP, 16 častí)  a v predmete KKV nová aplikácia Motivácia vodičov z povolania k práci, profesii a vzdelávaniu  – verzia 3.1.0617


13.06.2017 – Pridaná nová aplikácia Zdravotné a psychické aspekty práce vodiča z povolania (KKV)  – verzia 3.1.0617


04.06.2017 – Update obsahov v kurze Preprava osôb a batožiny (KKV): batožina, lístky, škody, zodpovednosť – verzia 3.1.0617


03.05.2017 – V 13 aplikáciách s dopravnými značkami v predmete PCP doplnené rozbočovacie menu pre rýchly prístup k akejkoľvek značke – update na verziu 3.1.0417


27.04.2017 – V predmete TVV v aplikácii Autocvičisko – vzorová jazda sú aktualizované a doplnené interaktívne náčrty situácií.


9.4.2017 – V predmete Kurzy KKV pribudol 10-dielny vzdelávací videoseriál k zelenej jazde GREEN TRUCK – pre ND aj AD


6.4.2017 – Skompletizovaných 8 nových aplikácií – záverečné testové otázky ku kurzom KKV, spolu 760 otázok