PREBIEHAJÚCE AKTUALIZÁCIE

júl – august 2021 – počas leta bude prebiehať rozsiahle prepracovanie všetkých aplikácií ku kurzom KKV tak, aby jednotlivé výučbové aplikácie obsahovo presne kopírovali osnovy jednotlivých vzdelávacích cieľov pre 140-hodinový výcvik v osobnej aj nákladnej doprave. Súčasné aplikácie sa totiž momentálne snažia zachytiť témy tak pre vodičské kurzy C,D,E ako aj kurzy KKV. Po lete budú tieto obsahy diverzifikované.

UKONČENÉ AKTUALIZÁCIE

11.7.2021 pribudla v online učebni  v predmete TVV,OV-V nová aplikácia s videami českého BESIPu k predvýjazdovej kontrole nákladných automobilov a autobusov.


máj – jún 2021 – online učebňa prešla rozsiahlou kontrolou funkčnosti a vizuálneho zladenia do našich zeleno-čiernych farieb tak, aby sa v mobilných zariadeniach (smartfóny a tablety) používali ešte viac jednotnejšie a kompaktnejšie s tým ako sa používajú na stolových  počítačoch a laptopoch (doteraz bol vzhľad testových aplikácií v mobilných zariadeniach v odlišnej bielomodrej farbe)


25.04.2021 – V predmete TVV,OV-V): TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA pribudla nová aplikácia pre vodičov autobusova nákladných vozidiel: AUTOBUSY: Videojazdy s inštruktorom v autoškole, Spoza volantu autobusu


20.03.2021 – Do predmetu TVV,OV-M sme pridali novú výučbovú aplikáciu k špecifikám jazdy s osobným automobilom a prívesným vozidlom – VO sk. BE, B96


13.03.2021 – V prostredí online učebne JVSCD.sk od dnes pribudlo LIVE chatovacie okno, kde sa môžete pýtať technickej podpory čokoľvek čo súvisí s chodom online učebne, výučbových aplikácií, ročných licencií, žiackych kont atď. LIVE CHAT sa zobrazuje ako ikonka v pravom dolnom rohu stránok na celom portáli www.jvscd.sk.


10.03. 2021 – V predmetoch TVV, ESL, KKV a PCD sme vykonali drobné úpravy funkcionality aplikácie N 561/2006 – Sociálna legislatíva – režim práce vodičov a osádok.


03.03.2021 – Doterajší predmet KKV s výučbovými obsahmi pre kurzy KKV rozšírili o samostatný sekciu aplikácií pre pravidelný výcvik (35 hodín). Obsahy sú pripravené v súlade s oficiálnymi výučbovými cieľmi a osnovami.  V súčasnosti sa obsahy pre KKV označujú ako KKV 140 (pre základný výcvik) a KKV 35


K 01.03.2021 došlo k menšej reorganizácii predmetov našej online učebne, v ktorých sme diverzifikovali niektoré témy tak, aby lepšie vyhovovali podmienkám výučby pre jednotlivé skupiny vodičských oprávnení. 


14.02.2021 – Do predmetu NVÚ – V, pre nákladné vozidlá a autobusy sme zdieľaním umiestnili zaujímavý český výukový film ku kontrole, údržbe a ovládaniu nákladného vozidla a súprav C + E.


03.02.2021 – V predmete TES,OP pribudla nová batéria testových a precvičovacích aplikácií z Náuky o vozidle a údržbe, k príprave na absolvovanie výučby formou elearningu – sk. C,D,E,T. Zároveň sme rozšírili tému NVÚ o aplikácie k témam – Brzdy a brzdová sústava, Palivá, emísie, retardéry, Prevodové ústrojenstvo – NVÚ – nákladné vozidlá a autobusy.


25.01.2021 – V predmete TES,OP pribudla nová batéria testových a precvičovacích aplikácií z Teórie vedenia vozidla, k príprave na absolvovanie výučby formou elearningu – sk. C,D,E,T. Zároveň sme rozšírili tému Fyzikálne zákonitosti jazdy v predmete ZBJ v aplikácii ZBJ – os. automobil.


19.01.2021 – V predmete TES,OP pribudla nová batéria testových a precvičovacích aplikácií k príprave na absolvovanie výučby formou elearningu – sk. B


10.1.2020 – V predmetoch online učebne sme aktualizovali Sadzobník pokút na úseku cestnej dopravy (Vyhláška č. 9/2009) po legislatívnej aktualizácii s účinnosťou k 5.11.2020 


7.1.2021 – V predmete NVÚ, PÚ pribudla výučbová aplikácia  s videoinštruktážou – kontrola a údržba – osobný automobil.


6.1.2021 – V predmete TVV pribudla výučbová aplikácia s videoinštruktážou – komentovaná praktická jazda s inštruktorom po meste


27.12.2020 – V predmete TES pracujeme sme dokončili update záverečných testov č. 36 až 60 do verzie 2021 pre veľké skupiny žiadateľov o VO sk. a podsk. C, D, E, T


07.12.2020 – V predmete INST pribudli nové výučbové aplikácie k základnej legislatíve o autoškolách – zákonu č. 93/2005 Z.z. a vyhláške č. 45/2016 Z.z. k tomuto zákonu.


28.11.2020 – V predmete INST pribudli výučbové aplikácie s teóriami k humanitným predmetom Pedagogika a Psychológia, k inštruktorským kurzom (IK) v školiacich strediskách SKVZA


06.11.2020 –Preložili sme do slovenčiny všetky dôležité položky systému na zaznamenávanie dištančných vzdelávacích aktivít v žiackych kontách pre tie autoškoly, ktoré ich už používajú. Podrobné postupy nájdete v hlavnom menu v položke Pokyny pre učiteľov autoškôl pri dištančnom vzdelávaní.


02.11.2020 – V predmete PCP v aplikácii Jazda vozidlami pribudlo 15 videoanimácií k jazde cez križovatku a jazdným úkonom.


27.10.20 – V predmete TVV pribudol nový praktický videoseriál od inštruktora, ktorý podrobne a vecne vysvetľuje, ako sa vyhnúť stresom, nástrahám a častým chybám na záverečnej skúške v autoškole.


20.10.2020 – V online učebni pribudli PREDMET 0: interaktívne vyučovacie osnovy, obdobné ako sme mali v pôvodnej online učebni. Môžete pomocou nich vyučovať podľa oficiálnych osnov, s priamymi linkami na konkrétne výučbové aplikácie našej online učebne.


15.10.2020 – Dokončili sme migráciu výučbových obsahov pre autoškoly a školiace strediská KKV a postupne migrujeme všetkých klientov eAutoškoly.sk do novej generácie online učebne na www.jvscd.sk. Dokončovanie ostatných predmetov a ich výučbových aplikácií, spolu s aktualizáciami pre rok 2021 bude prebiehať až do konca roka 2020.


20.09.2020 – V predmetoch KKV, PCD a ESL sme aktualizovali aplikácie Nariadenie č. 561/2006 a Nariadenie č. 165/2014 novým aktualizujúcim nariadením č. 1054/2020 s účinnosťou od 20.08.2020.


11.05.2020 – Vo výukových aplikáciách ku kurzom PCD nájdete odteraz zapracovaný aj funkčný simulátor digitálneho tachografu v slovenčine. Konkrétne je v aplikácii 165/2014 o záznamových zariadeniach.


26.03.2020 – v predmete REF sme doplnili aplikáciu s vyhláškou č. 208/1991 Z.z. o bezpečnosti práce pri obsluhe a údržbe vozidiel – vyhláška je spracovaná kompletne.


16.03.2020 – v predmete PCP pribudla nová aplikácia s vyobrazením nových dopravných značiek, podľa vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o cestnom značení – platná od 01.04.2020


15.2.2020 – V aplikáciách predmetu PCD – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – sme aktualizovali legislatívne výukové obsahy v predmete PRÍSTUP NA TRH podľa novej legislatívy, pribudli výukové témy Pravidlá zakladania podnikov v cestnej doprave a Tranzitné režimy TIR.


12.1.2020 – V aplikáciách predmetu PCD – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – sme aktualizovali legislatívne výukové obsahy v oblastiach, kde boli zákonmi zmenené. Ide najmä o zmeny v príplatkoch za sviatky, nadčas, noc (Sociálne právo), ďalej zmeny v obchodnom registri (Obchodné právo), sadzieb mýta a poplatkov (OAFRP) a ďalšie zmeny, ktoré nájdete už priamo zakomponované v učive aj otázkach a odpovediach.


28.12.2019 – Všetky elearningové obsahy v našej online učebni sú plne aktualizované na najnovšiu verziu 2020 z hľadiska novelizovaného zákona č.8/2009.


07.11.2019 – V predmete PCD sme dokončili kompletné teoretické aplikácie, záverečné otázky a odpovede ako aj kompletné prípadové štúdie, k príprave na skúšky Odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej nákladnej doprave. Časť aplikácií je v beta verzii, avšak plne funkčné. Ich konverziu do plných výučbových aplikácií budeme realizovať podľa výrobného plánu od januára 2020.


Od 10.10.2019 prebieha rozsiahla výroba teoretických aplikácií v predmete PCD k príprave na skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, podľa zákonných predmetov.


25.08.2019 – V predmetoch PCD a KKV pribudla nová aplikácia – Školenia k Dohovoru CMR


07.08.2019 – dokončili a sprístupnili sme úplne nový predmet >>CEST: Školenia vodičov k cestným kontrolám. Nepostrádateľné informácie o povinnostiach, právach a priebehu cestných kontrol vodičov


12.07.2019 – Sprístupnili sme novú názornú Praktickú aplikáciu k sociálnej legislatíve vodičov. Nájdete v nej mnoho konkrétnych ukážok plánovania jázd, čerpaní prestávok a odpočinkov, grafy, tabuľky, komentáre atď.


01.07.2019 – Začína sa príprava verzie online učebne pre rok 2020. Pripomienky a návrhy k opravám, vylepšeniam či rozšíreniam obsahov a školení nám posielajte na email: info@jvscd.sk.


06.05.2019 – sfinalizovali sme predmet NAKL – upínanie a zabezpečovanie nákladov v CD. Je plne dostupný v online učebni.


K 31.03.2019 sme v predmetoch aktualizovali legislatívne výukové aplikácie zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2019 s rovnako tak aj v predmete TAXI došlo k prepracovaniu a aktualizácii obsahov.


09.03.2019 – v predmete PCD sme aktualizovali otázky a odpovede zo Sociálneho a Obchodného práva podľa aktuálnej legislatívy.


20.01.2019 – v predmete LEG sme aktualizovali legislatívnu knižnicu pre všetky oblasti cestnej dopravy


13.01.2019 – Všetky aplikácie našej online učebne – online školenia pre cestnú dopravu – sú aktualizované na verziu 2019.


18.12.2018 – aktualizovaná aplikácia: Dopravná geografia, navigačné systémy, plánovanie a harmonogramy trás prepráv – v predmete KKV.


04.12.2018 – dokončili a sprístupnili sme aplikáciu Dohoda AETR – práce osádok v nečlenských krajinách EÚ v predmete ESL.


25.11.2018 – dokončili a sprístupnili sme aplikáciu Nariadenie 165/2014EP o tachografoch v EÚ v predmete ESL.


8.11.2018 -vzdelávací systém online učebne úspešne prešiel na moderný zabezpečený protokol https pomocou certifikátov SSL.  Bude ešte bezpečnejší a výkonnejší.


6.11.2018 – V predmete KKV pribudla aplikácia Nariadenie ES č. 556/2006 – harmonizácia sociálnej legislatívy pre vodičov.

12.10.2018 – v predmete KKV pribudli dve výukové aplikácie – Posilňovanie imidžu prevádzkovateľa v CD vodičmi a Otázky a odpovede z konštrukcie a praktickej údržby nákl. vozidiel a autobusov.


9.07. 2018 – V predmete ZBJ v téme Zásady bezp. jazdy doplnené témy alkohol, drogy, v predmete KKV v téme Tech. špecifiká doplnené témy Pruženie vozidiel.  v predmete NVÚ v téme KÚV-automobil doplnené témy Usporiadanie vozidiel (pohon).


05.07.2018 – V predmete KKV pribudla nová aplikácia Rozmery a hmotnosti vozidiel, Nadrozmerná preprava, Spájanie vozidiel.


28.6.2018 – V predmete POM v téme Lekárničky sme aktualizovali legislatívu podľa vyhlášky 134/2018 k zákonu č. 106/2018 Z.z.


26.6.2018 – rozšírené obsahy v predmete KKV v aplikácii Colná problematika, režim TIR a v téme Preprava nákladov obalové techniky a triedy nebezpečnosti látok ADR.


17.06.2018 – zmena hodnotenia v aplikáciách Záverečné otázky v predmete KKV – z hodnotiaceho progresu na overovací.


03.06.2018 – Výrazne sme rozšírili témy v aplikácii Konštrukčné a technické špecifiká nákladných vozidiel a autobusov v predmetoch NVÚ a KKV


01.06.2018 – v predmete KKV pribudli nové aplikácie Dopravná geografiaPraktická prevádzka vozidla v nákl. a aut. doprave


23.05.2018 – Kompletne sme aktualizovali online učebňu v súvislosti s novým zákonom č. 106/2018 a jeho vyhláškou 134/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné od 20.5.2018), ktoré nahrádzajú pôvodnú legislatívu č. 464/2009 a 725/2004.


20.05.2018 – Dokončenie aktualizácie (nasadenie panelov médií) v predmetoch PCP, TVV, ZBJ, NVÚ, POM a KKV.

03.05.2018 – Došlo k rozsiahlej aktualizácii vzdelávacieho systému online učebne + oprava a vyladenie niektorých funkcií.


15.4.2018 – Rozšírili sme na výrazne podrobnejšie názvy aplikácií online učebne – pre zrýchlenie orientácie, aké témy sa v ktorej aplikácii nachádzajú.


3.4.2018 – V predmete PCP sme vylepšili obsahy k témam Dopravné značky, osobitné označenia, park. preukaz.


18.03.2018 – V predmete KKV v téme Konštrukčné a technické špecifiká – nákladné vozidlá a autobusy sme doplnili obrazový materiál.


06.03.2018 – V predmete PCD sme doplnili témy:- Prípadové štúdie, Dokumenty, dohody a dohovory v cestnej doprave


09.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 3 až 8 a 137 Všeobecné povinnosti ÚCP  (panel médií)


05.02.2018 – V predmete PCP vylepšená aplikácia § 1_2 Základné pojmy  (panel médií)


04.02.2018 – V predmete PCP prepracovaná aplikácia Skupiny VO, Kategórie vozidiel


22.01.2018 – V predmete INST pribudli 4 nové aplikácie k teóriám a praxi digitálneho vzdelávania pre inštruktorov autoškôl.


19.01.2018 – V predmete PCP vylepšené aplikácie 3D animované križovatky.


14.01.2018 – v predmete KKV nový videoseriál TRUCK MARTIN – praktické rady od profesionála začínajúcim kamionistom.


02.01.2018 – Sprístupnený nový predmet REF: Školenia vodičov referentských vozidiel – povinné zo zákona 124/2006. >>viac


04.12.2017 – pribudol nový predmet Odborná spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe. Kompletné oficiálne otázky a odpovede + prípad. štúdie. >>viac


15.10.- 31.12.2017 – update všetkých aplikácii online učebne na v. 4.0.0118 pre rok 2018


17.11.2017 – V predmete KKV – drobné opravy v cvičných záverečných testoch


13.10.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Riziká v cestnej doprave – kriminalita, pašovanie osôb, BOZP, nehody


01.10.2017 – V predmete TVV – V aplikácii Jazdi hlavou, JISCD, pribudlo 14 nových videofilmov z oblastí dopravnej výchovy a bezpečnej jazdy – verzia 4.0 pre rok 2018.


24.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nová aplikácia Druhy a delenie cestných vozidiel – verzia 4.0 pre rok 2018.


15.09.2017 – V predmete KKV – Pribudla nová aplikácia Retardéry a odľahčovacie brzdy pre nákladné vozidlá a autobusy – verzia 4.0 pre rok 2018.


10.09.2017 – V predmete NVÚ – Pribudla nvá aplikácia Otázky a odpovede – Konštrukcia a údržba vozidla – pre skupiny C, D, E, T, verzia 4.0 pre rok 2018.

07.09.2017 – V predmete TVV – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Teória vedenia vozidla – osobný automobil. Verzia 4.0. pre rok 2018


02.09.2017 – V predmete NVÚ – Výrazne vylepšené a doplnené obsahy Konštrukcia a údržba – osobný automobil (+ virtuálne modely) a dvoch aplikácií Otázky a odpovede k príprave na skúšky z NVÚ. Verzia 4.0. pre rok 2018


18.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme pridali prvý zo série cvičných testov k inštruktorskej skúške (120 otázok).


02.08.2017 – V predmete LEK – Lektorské kurzy pre inštruktorov AŠ sme doplnili a aktualizovali všetky 4 aplikácie k vzdelávaniu dospelých.


07.07.2017 – V predmete UCE – Učebnice pre autoškoly sme rozdelili pôvodne spoločnú učebnicu pre autoškoly do piatich samostatných ebookov pre lepšiu prehľadnosť – PCP, KRI, ZNA, TVV a NVÚ


02.07.2017 – V predmete KKV doplnené do kurzu Úvod do prepravy nákladov, ATP a ADR ďalšie témy: Postupy a zásady pri nakladaní tovarov, Povinné doklady – vodič, osádka, vozidlo, náklad – verzia 3.1.0717


01.07.2017 – Do predmetu KKV doplnené ebooky Príručka ES k upevňovaniu nákladov, Príručka k dohode ADR a Príručka k dohode ATP – verzia 3.1.0717


20.06.2017 – Do predmetu KKV pridaná nová aplikácia Optimalizácia spotreby paliva – vodičské zručnosti, technický stav vozidla, prevádzkové pomery  – verzia 3.1.0617


17.06.2017 – Do predmetu ZBJ pridaná nová aplikácia Videoseriál – Jazdi hlavou (BECEP, 16 častí)  a v predmete KKV nová aplikácia Motivácia vodičov z povolania k práci, profesii a vzdelávaniu  – verzia 3.1.0617


13.06.2017 – Pridaná nová aplikácia Zdravotné a psychické aspekty práce vodiča z povolania (KKV)  – verzia 3.1.0617


04.06.2017 – Update obsahov v kurze Preprava osôb a batožiny (KKV): batožina, lístky, škody, zodpovednosť – verzia 3.1.0617


03.05.2017 – V 13 aplikáciách s dopravnými značkami v predmete PCP doplnené rozbočovacie menu pre rýchly prístup k akejkoľvek značke – update na verziu 3.1.0417


27.04.2017 – V predmete TVV v aplikácii Autocvičisko – vzorová jazda sú aktualizované a doplnené interaktívne náčrty situácií.


9.4.2017 – V predmete Kurzy KKV pribudol 10-dielny vzdelávací videoseriál k zelenej jazde GREEN TRUCK – pre ND aj AD


6.4.2017 – Skompletizovaných 8 nových aplikácií – záverečné testové otázky ku kurzom KKV, spolu 760 otázok