1. Lekcia – NVÚ – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • ZÁKLADNÝ OPIS KONŠTRUKCIE VOZIDLA
 • ZÁKLADNÉ USPORIADANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
 • SPAĽOVACIE MOTORY
 • HLAVNÉ ČASTI PIESTOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • ČINNOSŤ ŠTVORDOBÉHO ZÁŽIHOVÉHO MOTORA
 • ČINNOSŤ DVOJDOBÉHO ZÁŽIHOVÉHO MOTORA
 • ČINNOSŤ ŠTVORDOBÉHO VZNETOVÉHO MOTORA

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


2. Lekcia – TVV – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PRÍPRAVA K JAZDE
 • ÚKONY PRED JAZDOU
 • OZNAMOVAČE A OVLÁDAČE VOZIDLA
 • ZÁKLADNÉ JAZDNÉ ÚKONY
 • JAZDA S „AUTOMATOM“
 • ZVLÁŠTNE JAZDNÉ ÚKONY
 • OBOZNÁMENIE S TRAKTOROM
 • ZÁKLADNÉ JAZDNÉ ÚKONY S TRAKTOROM
 • JAZDA S PRÍVESOM
 • ODBOČOVANIE  A CÚVANIE
 • VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VLEČENÍ
 • ÚKONY PO JAZDE
 • AUTOCVIČISKO ALEBO NÁHRADNÁ VÝCVIKOVÁ PLOCHA

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


3. Lekcia – TVV – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • VPLYVY NA SPOTREBU PALIVA A TVORBU EMISIÍ
 • OTÁČKOVÁ CHARAKTERISTIKA MOTORA
 • VPLYV OTÁČOK MOTORA A RADENIE PREVODOVÝCH STUPŇOV NA SPOTREBU PALIVA
 • ZÁSADY A PRAVIDLÁ ÚSPORNEJ JAZDY – EKOŠOFÉROVANIA
 • STRIEBORNÉ PRAVIDLÁ
 • SUMÁR ÚSPORNEJ JAZDY

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


4. Lekcia – PCP – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 4 Povinnosti vodiča
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 10 Jazda v jazdných pruhoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 11 – 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 14 Obchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 15 Predchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 16 Rýchlosť jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 23 – 25 Zastavenie a státie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 27 – 29 Železničné priecestie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 35 – 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
 • Zákon NR SR č.474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 40 – 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 43 Prekážka cestnej premávky
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 48 – 50 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 51 Preprava nákladu
 •  Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 3 Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 51 ods. 5 zákona)
 • Vyhláška MZV č.11/1975 Zb. o Dohovore a prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
 • Zákon NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave
 • Vyhláška MDVRR SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 56/2012 o cestnej doprave

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


6. Lekcia – PCP – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 13 – 14 Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 69  Všeobecné oprávnenia
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 64 Dopravná nehoda
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
 • Zákon NR SR č.381/2001 Z.Z. o povinnom zmluvnom poistení

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


7. Lekcia – ZBJ – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • ZÁKLADNÉ  FYZIKÁLNE ZÁKONITOSTI
 •  JAZDNÉ ODPORY
 • SMEROVÁ STABILITA
 • AQUAPLANING
 • BRZDENIE
 • FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VEDENIE VOZIDLA
 • PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI VODIČA
 • POCITY A VNÍMANIE
 • POZORNOSŤ
 • PREDVÍDAVOSŤ – ROZHODOVANIE – REAGOVANIE

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


8. Lekcia – ZBJ – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • VYHLÁŠKA SÚBP a SBÚ č. 208_1991 Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave
 • Nariadení EÚ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006
 • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


9. Lekcia – ZBJ – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • BEZPEČNOSŤ JAZDY OVPLYVNENÁ PORUCHOU VOZIDLA
 • VPLYV PNEUMATÍK NA BEZPEČNOSŤ JAZDY
 • KONTROLKY, KTORÉ HLÁSIA PORUCHU
 • JAZDA V OBCI
 • DEFENZÍVNA JAZDA
 • JAZDA V ZÁKRUTÁCH
 • OTÁČANIE A CÚVANIE
 • JAZDA NA DIAĽNICI A RÝCHLOSTNEJ CESTE

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


10. Lekcia – ZBJ – 4

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PREPRAVA NÁKLADU
 • PREPRAVA OSÔB
 • PREPRAVA ŽIVÝCH ZVIERAT
 • PREVÁDZKA SKLÁPACÍCH VOZIDIEL

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


 11. Lekcia – ZBJ – 5

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • VÔĽOVÉ VLASTNOSTI VODIČA – OSOBNOSŤ VODIČA
 • VPLYV PROSTREDIA NA BEZPEČNOSŤ JAZDY – JAZDA ZA RÔZNYCH PODMIENOK
 •  JAZDA ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSŤ
 • JAZDA ZA ZHORŠENÝCH ADHÉZNYCH PODMIENOK
 • JAZDA V ZIMNÝCH PODMIENKACH
 • JAZDA V STÚPANÍ A KLESANÍ

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


12. Lekcia – ZBJ – 6

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV TRAKTORU
 • ZAPOJENIE VOZIDIEL DO SÚPRAVY
 • OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
 • BEZPEČNOSŤ KAROSÉRIE
 • KABÍNA VODIČA

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


13. Lekcia – PCP – 4

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Prvý oddiel –  Vodičské oprávnenie (§ 73 – 78)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Druhý oddiel –  Odborná spôsobilosť (§ 79 – 85)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Tretí oddiel – Zdravotná a psychická spôsobilosť (§86 – 90)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Piaty oddiel – Vodičské preukazy (§ 94 – 101)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 137 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • PRÁVNE ASPEKTY V CESTNEJ PREMÁVKE

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


14. Lekcia – NVÚ – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • HLAVNÉ ČASTI PIESTOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • ROZVODOVÝ MECHANIZMUS ŠTVORDOBÝCH MOTOROV
 • MODERNÉ KONŠTRUKCIE ROZVODOV ŠTVORDOBÝCH MOTOROV
 • DRUHY VZNETOVÝCH MOTOROV
 • PLNIACI  SYSTÉM SPAĽOVACIEHO MOTORA
 • PREPLŇOVANIE SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • VÝFUKOVÝ SYSTÉM MOTORA

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


15. Lekcia – NVÚ – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PREVODOVÉ MECHANIZMY AUTOMOBILOV
 • SPOJKA AUTOMOBILU
 • TRECIE SPOJKY
 • OVLÁDANIE SPOJKY
 • LAMELOVÉ SPOJKY
 • KVAPALINOVÉ SPOJKY
 • ELEKTROMAGNETICKÉ PRÁŠKOVÉ SPOJKY
 • ELEKTRONICKY RIADENÉ SPOJKOVÉ SYSTÉMY
 • KONTROLA A ÚDRŽBA SPOJKY
 • PREVODOVKY
 • RADIACI MECHANIZMUS
 • SYNCHRONIZAČNÉ  ZARIADENIA
 • PLANÉTOVA PREVODOVKA
 • HYDRODYNAMICKÝ MENIČ
 • KOMBINOVANÉ PREVODOVKY – SPÔSOB RADENIA PREVODOVÝCH STUPŇOV
 • ROZDEĽOVACIE PREVODOVKY
 • AUTOMATICKÉ PREVODOVKY
 • SPOJOVACIE HRIADELE
 • PREVODY HNACÍCH NÁPRAV
 • UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


16. Lekcia – PCP – 5

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 4 Najväčšie povolené rozmery
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 5 Najväčšie povolené hmotnosti
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 10 Hmotnosti a rozmery vozidla
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 19 Označenie vozidiel
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 23 Doklad o rozmeroch vozidla
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 4 kategórie vozidiel
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 39 – 43 Doklady vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 44 Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 45 Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 47 Pozastavenie prevádzky vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 54 – 56 Vyradenie vozidla z cestnej premávky
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 64 Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách
 • Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti technickej kontroly (§ 43 – 47)
 • Vyhláška MDP a T SR č. 138/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti Lehoty emisnej kontroly (§ 48 – 51)
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 2 – 3 Technická nespôsobilosť vozidla
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 25 Povinná výbava vozidla

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


17. Lekcia – NVÚ – 4

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • MAZANIE MOTORA
 • KONTROLA A OBSLUHA MAZACEJ SÚSTAVY
 • MOTOROVÉ MAZACIE OLEJE

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


18. Lekcia – NVÚ – 5

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • CHLADIACA SÚSTAVA MOTORA
 • KVAPALINOVÉ CHLADENIE
 • VZDUCHOVÉ CHLADENIE
 • KONTROLA A ÚDRŽBA CHLADIACEJ SÚSTAVY

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


19. Lekcia – PCP – 6

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č. 461/2007 Z.z. o použití záznamového zariadenia v cestnej doprave
 • Nariadenie Európského parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014
 • Zákon NR SR č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


20. Lekcia – NVÚ – 6

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PALIVÁ PRE PIESTOVÉ SPAĽOVACIE MOTORY
 • PALIVOVÁ SÚSTAVA SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • PALIVOVÁ SÚSTAVA ZÁŽIHOVÝCH MOTOROV
 • PRÍPRAVA ZMESI VSTREKOVANÍM PALIVA
 • PALIVOVÁ SÚSTAVA VZNETOVÝCH MOTOROV
 • PALIVOVÉ SÚSTAVY S ELEKTRICKOU REGULÁCIOU
 • SYSTÉM VSTREKOVANIA PALIVA COMMON RAIL
 • KONTROLA A ÚDRŽBA PALIVOVEJ SÚSTAVY VZNETOVÉHO MOTORA

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


21. Lekcia – NVÚ – 7

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PREVÁDZKA VZNETOVÉHO MOTORA
 • ZNIŽOVANIE ŠKODLIVÍN VO VÝFUKOVÝCH PLYNOCH
 • SPÄTNÁ RECIRKULÁCIA VÝFUKOVÝCH PLYNOV
 • KATALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV
 • FILTER PEVNÝCH ČASTÍC

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


22. Lekcia – NVÚ – 8

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • ELEKTRICKÉ ZARIADENIA VOZIDLA – AKUMULÁTOR
 • ALTERNÁTOR
 • SPOTREBIČE ELEKTRICKEJ ENERGIE
 • ELEKTRICKÁ VÝSTROJ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
 • ISTENIE VEDENÍ A SPOTREBIČOV VO VOZIDLE

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


23. Lekcia – NVÚ – 9

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • RIADENIE VOZIDIEL
 • RIADENIE S POSILŇOVACÍM ZARIADENÍM (SERVORIADENIE)
 • GEOMETRIA RIADENIA KOLIES
 • KONTROLA RIADENIA A PREDNEJ NÁPRAVY
 • PRUŽENIE VOZIDIEL
 • LISTOVÉ A VINUTÉ PRUŽINY
 • SKRUTNÉ (TORZNÉ) TYČE
 • PNEUMATICKÉ PRUŽENIE
 • HYDROPNEUMATICKÉ PRUŽENIE
 • KONTROLA A ÚDRŽBA PRUŽENIA
 • TLMIČE PRUŽENIA
 • STABILIZÁTORY

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


24. Lekcia – NVÚ – 10

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • BRZDOVÁ SÚSTAVA VOZIDIEL
 • KVAPALINOVÉ BRZDY
 • BRZDOVÉ KVAPALINY
 • KONTROLA A ÚDRŽBA KVAPALINOVEJ BRZDOVEJ SÚSTAVY
 • ODĽAHČOVACIE BRZDY
 • VÝFUKOVÁ MOTOROVÁ BRZDA
 •  RETARDÉROVÉ BRZDY
 • SPÔSOBY POUŽÍVANIE RETARDÉROV
 • NÁJAZDOVÉ BRZDY
 • KONTROLA A ÚDRŽBA SPOMAĽOVACÍCH BŔZD

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


25. Lekcia – NVÚ – 11

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • STROJOVÉ VZDUCHOTLAKOVÉ BRZDY
 • ZARIADENIA PLNIACEHO OKRUHU VZDUCHOTLAKOVEJ BRZDY
 • ZARIADENIA OKRUHOV PREVÁDZKOVÝCH BŔZD
 • KOLESOVÉ BRZDY VZDUCHOVÝCH BŔZD
 • PARKOVACIA BRZDA
 • KONTROLA A ÚDRŽBA ČASTI VZDUCHOTLAKOVEJ BRZDOVEJ SÚSTAVY
 • KOMBINOVANÉ BRZDOVÉ SÚSTAVY
 • BRZDOVÉ ZARIADENIA PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


26. Lekcia – NVÚ – 12

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • ELEKTRONICKY RIADENÝ PODTLAK V POSILŇOVAČI  (BAS – BRZDOVÝ ASISTENT)
 • PROTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM ABS
 • SYSTÉM REGULÁCIE PREKLZU HNACÍCH KOLIES ASR
 • KONTROLA A ÚDRŽBA ABS_ASR
 • KAROSÉRIA
 • KABÍNA VODIČA
 • BEZPEČNOSŤ KAROSÉRIE
 • PODVOZOK MOTOROVÝCH VOZIDIEL – RÁMY VOZIDIEL – NÁPRAVY

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


27. Lekcia – NVÚ – 13

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • KOLESÁ AUTOMOBILOV
 • ULOŽENIE KOLIES NA NÁPRAVE
 • KONTROLA A ÚDRŽBA RÁFIKA KOLIES
 • PNEUMATIKY
 • OZNAČENIE PNEUMATÍK
 • KONTROLA, PORUCHY A ÚDRŽBA KOLIES S PNEUMATIKAMI
 • AGUAPLANNING

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


28. Lekcia – NVÚ – 14

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
 • KONŠTRUKČNÉ ZVLÁŠTNOSTI PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
 • SPOJOVACIE ZARIADENIA PRÍVESOV

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


29. Lekcia – OP – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva – náuka o vozidlách a ich údržbe skupín.

30. Lekcia – OP – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva –  teórie vedenia vozidla.
 • Opakovanie učiva – zásad bezpečnej jazdy.

31. Lekcia – OP – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva –  pravidlá cestnej premávky,
 • Informácie o postupe vykonania skúšky z odbornej . spôsobilosti viesť motorové vozidlo.(Vyhláška  MV SR č.9/2009 Z.z. §15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM: