Spôsoby realizácie odborných školení v cestnej doprave

1. ŠKOLENIA V UČEBNI, ONLINE %SKOLENIA S LEKTOROM a ich kombinácie = kombinované vzdelávanie (zmiešané učenie sa)

Naše odborné školenia v cestnej doprave realizujeme modernými formami a prostriedkami. Okrem klasických bežných prezenčných školení, aké už istotne poznáte, ponúkame aj zvýhodnené online školenia s lektorom a kombináciu oboch metód, ktorá sa nám v takmer 20-ročnej vzdelávacej praxi mimoriadne osvedčila.

Čo je to teda kombinované vzdelávanie? Oproti bežným prezenčným školeniam sa pri kombinovanom vzdelávaní realizujú (kombinujú) jednak osobné stretnutia s lektorom v učebni, ale zároveň sa využívajú aj študijné aktivity v našej online učebni, ktorá obsahuje stovky hotových kurzov – online odborných prednášok, opakovacích aj skúšobných testov, otázok a odpovedí, elektronických učebníc (ebookov), výukových videí, videoseriálov a iných multimediálnych súborov. Lektor tak zostavuje bohaté dynamické interaktívne programy, ktoré vťahujú účastníkov ,,do hry”, aktivizujú ich záujem, pričom sa zároveň zapájajú do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania.

EÚ legislatívne podporuje kombinované vzdelávanie (zmiešané učenie sa)

Princípy kombinovaného vzdelávania spomína aj jedna z najnovších smerníc Európskej únie č. 2018/645 zo dňa 2.mája 2018 o základnom a pravidelnom výcviku vodičov v cestnej nákladnej a osobnej doprave, ktorá napríklad v bode 12 predpokladov tejto smernice uvádza: Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť do určitej miery zlepšiť a modernizovať postupy výcviku pomocou nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT), ako sú elektronické učenie a učenie sa, alebo zmiešané učenie sa (= kombinované vzdelávanie – pozn. aut.), a zároveň zabezpečiť kvalitu výcviku. Následne, v aplikačnej časti a prílohách smernica jasne uvádza podrobné zmeny a možnosti o elektronických a IKT prostriedkoch, ktoré sa legislatívne jasne vzťahujú aj na Slovensko ako členský štát. Napríklad v prílohách Oddiel 2: ,,Členské štáty môžu povoliť, aby schválené výcvikové stredisko poskytlo časť výcviku prostredníctvom nástrojov IKT, ako je elektronické učenie sa.” Alebo v oddieli 4 o zmenách v kurzoch pravidelného výcviku vodičov: ,,Vždy, keď sa využíva elektronické učenie sa, schválené výcvikové stredisko zabezpečí náležitú kvalitu výcviku vrátane určenia tém, v rámci ktorých možno nástroje IKT využiť čo najúčinnejšie. Podrobnejšie informácie: Smernica EP a Rady ES č. 645 – 2018 (PDF).

Ako to teda konkrétne prebieha?

 • Podľa počtu zamestnancov vašej spoločnosti vám vytvoríme príslušne veľkú online triedu pre jednorázové alebo priebežné aktivity (testovania, školenia), alebo pre celoročné používanie (koncept tzv. trvalo učiacich sa dopravných organizácií).
 • Na základe požadovaných vzdelávacích cieľov pre vás zostavíme vzdelávací program / školenia / testovania na mieru, s využitím systému JVSCD.sk,
 • Aktivity prebiehajú kombinovanou formou osobných stretnutí / konzultácií s lektorom a zároveň riadeného štúdia v online učebni (účastníkom sa bude venovať náš odborný lektor),
 • Každý účastník získa samostatný vlastný prístup do zriadenej online triedy (teda meno a heslo) a jeho aktivity sleduje vzdelávací systém aj náš lektor / inštruktor – všetky klikania, priebeh štúdia v aplikáciach, testovania, podmienenú úspešnosť / neúspešnosť, alebo kompletnosť / nekompletnosť a pod.,
 • Jednotlivé bloky školenia / testovania striedavo konzultujeme a vyhodnocujeme na osobných stretkách účastníkov spolu s lektorom,
 • V rámci online tried môžete používať jednak ľubovoľné obsahy našej online učebne, alebo vám vytvoríme aj vlastné predmety a spracujeme vaše vlastné výukové obsahy, do podoby plne funkčných elearningových kurzov,
 • Na záver účastníkom generujeme certifikáty o úspešnom absolvovaní predmetov a tém podľa rozvrhu aktivity. Generujeme aj výsledkové správy grafy zo systému správy riadenia a výučby.

2. ONLINE ŠKOLENIA – Licenčné prístupy do online učebne pre dopravné firmy, školiace strediská, autoškoly a individuálne osoby

Ako sme už v úvodnej  sekcii O projekte – ako to funguje informovali, online učebňu systému JVSCD.sk je možné používať aj takzvaným dištančným, teda na nás nezávislým spôsobom. Objednaním licenčného prístupu (firemný alebo individuálny) získate prístup do online učebne do zvolených Predmetov.

Obsahy online učebne používate voľným spôsobom, podľa vašich zvyklostí a zámerov. Firemné licenčné prístupy vás oprávňujú k premietaniu obsahov na projektore v učebni, pričom meno a heslo môžete poskytovať aj svojim žiakom / klientom k štúdiu na doma, dovzdelávaniu, opakovaniu učiva, testovaniu atď.

Najčastejšími dištančnými klientmi online učebne sú autoškoly a školiace strediská KKV, ktoré ju používajú ako učebnú pomôcku. Často sú však používateľmi aj individuálni klienti – napríklad osoby, pripravujúce sa na skúšky k získaniu rôznych odborných spôsobilostí v cestnej doprave.

Všetky obsahy online učebne sú štruktúrované do Predmetov. Každý predmet následne obsahuje jednotlivé témy, ktoré sú vlastne samostatnými online aplikáciami, ktoré si stačí otvárať v bežnom webovom prehliadači. Aktuálne je v online učebni už 280 výukových aplikácií, ktoré bežia v každom bežnom webovom prehliadači na počítači, tablete alebo mobile. Nič netreba inštalovať ani sťahovať, všetko beží online. K prístupu postačí bežné pripojenie na internet.

Podporné služby pre firemných klientov

 • plná telefonická technická podpora (8.00 – 22.00 hod.),
 • možnosť vytvoriť a nasadiť kurzy do online učebne aj z vašich podkladov,
 • možnosť ľubovoľne upravovať / dopĺňať / prepracovávať naše existujúce online školenia o vaše vlastné témy – tvorba vlastných súkromných predmetov,
 • iné vaše požiadavky.

Doplnkové služby pre firemných klientov

 • Online FB podpora – formou uzavretej klientskej skupiny, v ktorej si naši klienti aj partnerské školiace strediská naživo vymieňajú otázky a odpovede, rady a iné užitočné informácie pre dennú prax,
 • Mobilná aplikácia pre vodičov na cesty – všetci vodiči našich klientov, dopravných spoločností a partnerských školiacich stredísk obdržia prístup na stiahnutie mobilnej aplikácie – praktickej pomôcky na cesty. Vodiči a ostatní mobilní zamestnanci v nej nájdu rýchly prístup k aktuálnym legislatívam v cestnej doprave.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk