Smernica EÚ 2018/645 povoľuje tzv. zmiešané učenie sa aj na kurzoch KKV

Zavádzanie digitálnych prostriedkov a prvkov elektronického vzdelávania sa je trendom v celom vyspelom svete. Iba málokto na Slovensku však vie, že možnosti používania elektronických prostriedkov a informačno-komunikačných technológií v základnom a pravidelnom výcviku vodičov (kurzy KKV) je možné už od 2. mája 2018, kedy nadobudla platnosť smernica EÚ 2018/645, ktorá prináša zmeny v tejto oblasti.

Táto smernica napríklad v bode 12 predpokladov uvádza: ,,Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť do určitej miery zlepšiť a modernizovať postupy výcviku pomocou nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT), ako sú elektronické učenie a učenie sa, alebo zmiešané učenie (ktoré my na JVSCD.sk nazývame ako kombinované vzdelávanie – pozn. aut.), a zároveň zabezpečiť kvalitu výcviku.”

Následne, v aplikačnej časti a prílohách smernica jasne uvádza podrobné zmeny a možnosti o elektronických a IKT prostriedkoch, ktoré sa legislatívne automaticky vzťahujú aj na Slovensko ako členský štát.

Napríklad v prílohách Oddiel 2: ,,Členské štáty môžu povoliť, aby schválené výcvikové stredisko poskytlo časť výcviku prostredníctvom nástrojov IKT, ako je elektronické učenie sa.” Alebo v oddieli 4 o zmenách v kurzoch pravidelného výcviku vodičov v cestnej nákladnej a autobusovej doprave (pravidelný výcvik KKV, 35 hodín, raz za 5 rokov): ,,Vždy, keď sa využíva elektronické učenie sa, schválené výcvikové stredisko zabezpečí náležitú kvalitu výcviku vrátane určenia tém, v rámci ktorých možno nástroje IKT využiť čo najúčinnejšie. Maximálne trvanie elektronického učenia sa nesmie presiahnuť 12 hodín.”  Podrobnejšie informácie: Smernica EP a Rady ES č. 645 – 2018 (PDF).

Spomínaná EÚ legislatíva je nadradenou legislatíve SR, a teda mohla by byť prijatá (harmonizovaná) bez prekážok. Zatiaľ sa tak priamym zásahom do našej legislatívy nestalo, avšak z legislatívy EÚ tieto možnosti sú pre nás k dispozícii – za predpokladu dodržania čo najvyššej kvality elektronických výukových obsahov (online kurzy a školenia) a spoľahlivej identifikácie účastníka (vzdelávací systém). Náš portál JVSCD.sk tieto podmienky spĺňa po stránke obsahovej aj systémovej.

-ver-