Organizačný priebeh kombinovaných školení / testovaní

Rozpis školiacich alebo testovacích aktivít kombinovanou formou prebieha najčastejšie týmto spôsobom:

1. Úvodné stretnutie – pracovný workshop

Hneď na začiatku celej aktivity sa stretneme s účastníkmi na pracovnom workshope, na ktorom sa podrobne oboznámia s cieľmi a metódami, pomocou ktorých školenie absolvujú. Workshop má výrazne motivačný charakter. Účastníci pochopia naplno význam a ciele vzdelávania. Zaškolíme ich do systému vzdelávania v online učebni a dohodneme organizačný rozpis osobných stretnutí. Zároveň prebehne vstupné testovanie aktuálnej úrovne vedomostí, schopností či postojov (podľa druhu školiacej aktivity, ktorá sa bude realizovať).

Organizačná forma: osobné stretnutie

2. Vzdelávanie – online učebňa

Účastníci absolvujú zvolené online školenia, na základe dohodnutého študijného plánu. Každý účastník má vlastné meno a heslo do online učebne a vzdelávací systém zaznamenáva ich aktivity. Vzdelávacia časť sa môže kombinovať s osobnými stretnutiami (pre tímové aktivity a pod.).

Organizačná forma: online riadené vzdelávanie

3. Konzultačné aktivity – individuálne alebo skupinové stretnutia lektorov s účastníkmi

Tieto aktivity pomôžu účastníkom lepšie pochopiť preberané témy a obsahy školenia. Po konzultáciách prebehne výstupné testovanie nadobudnutej úrovne vedomostí, schopností či postojov (podľa druhu školiacej aktivity, ktorá sa realizovala).

Organizačná forma: osobné stretnutia (individuálne / skupinovo) alebo ako interaktívny online webinár naživo

4. Výstupy – individuálne správy / dátové reporty / certifikácia,

Výstupné správy pozostávajú zo zaznamenaných výsledkov jednotlivých aktivít vzdelávacím systémom. Lektor zároveň porovná a zhodnotí vstupné a výstupné testy každého jednotlivého účastníka a doplní ich o osobné hodnotenie a odporúčania. Výstupné správy v písomnej forme odovzdá zadávateľovi (dopravnej spoločnosti). Súčasťou výstupných správ môžu byť aj grafické reporty, či certifikácia (ak ich absolvovaná aktivita podporuje).

Organizačná forma: osobné stretnutia (individuálne alebo skupinovo)