O projekte

Online učebňa JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci rozsiahle vzdelávacie obsahy a vzdelávacie služby pre rôzne oblasti cestnej dopravy.

Filozofia portálu je plne v súlade s novou smernicou EÚ 2018/645 z 2. mája 2018, ktorá povoľuje v členských krajinách EÚ používanie elektronických prostriedkov učenia sa (IKT) a zmiešaného učenia sa (ktoré my nazývame kombinované školenia a vzdelávanie) a to tak na kurzoch, školeniach ako aj základných a pravidelných výcvikoch vodičov v cestnej doprave – za predpokladu vysokej kvality elektronických výukových obsahov a možnosti spoľahlivej identifikácie účastníkov. Tie nároky spĺňame a prinášame ich našim klientom.

Portál je robustným zásobníkov takmer 260 hotových odborných online školení, ktoré je možné ľubovoľne zoraďovať, v ucelenom vzdelávacom a testovacom systéme, so správou riadenia a výučby. Naviac, výukové aplikácie týchto online školení majú jednotný vzhľad a ovládanie a preto je možné ich v krátkom čase a efektívne prepracovávať, dopĺňať, či vytvárať úplne nové školenia, podľa podkladov a predstáv klientov. Tento systém teda umožňuje:

 1. realizáciu jednorázových, priebežných alebo celoročných školení, preškolení a testovaní zamestnancov v cestnej doprave – teda k školeniam pre firemných klientov (dopravné spoločnosti). Tieto školenia prebiehajú tzv. kombinovanou formou, >> viac info: Spôsoby realizácie kombinovaných odborných školeniach – firemní klienti
 2. alebo – online učebňa môže slúžiť ako tzv. dištančná online učebná pomôcka pre autoškoly, školiace strediská KKV, či individuálnym osobám k príprave na skúšky rôznych odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Tieto aktivity prebiehajú tzv. dištančnou formou. >> viac info: Spôsoby realizácie online školení – licenčné prístupy dištanční klienti.

Výhody nášho systému vzdelávania

 • ŽIJEME V DIGITÁLNOM VEKU – vzdelávanie s JVSCD.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
 • KONCEPT tzv. TRVALO UČIACICH SA ORGANIZÁCIÍ – naše kombinované programy umožňujú okrem jednorázovýczh aktivít nastaviť v dopravných spoločnostiach aj tzv. trvalo udržateľné a systematické vzdelávanie a celoročný prístup k nemu – kedykoľvek, kdekoľvek, pre kohokoľvek,
 • VARIABILITA – spôsoby výučby sú variabilné a interaktívne – poskytujú tak omnoho pestrejšie, aktívnejšie a atraktívnejšie formy výuky než tradičné a často statické prezenčné školenia,
 • MODULARITA – obsahy aj vzdelávací systém majú jednotný vzhľad a ovládanie, čo umožňuje maximálne ich variovať a vytvárať tak riešenia pre klientov priamo na mieru,
 • DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – okrem odborných vedomostí si účastníci kombinovaných vzdelávacích programov popritom budujú aj schopnosti samostatnej práce a štúdia, budujú si digitálne zručnosti a učia sa celoživotne učiť -:) Obsahovou súčasťou JVSCD.sk sú aj predmety a témy k osobnému rozvoju účastníkov, digitálnym zručnostiam, ostatným zákonným povinným školeniam…
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY: Naši klienti (dopravné spoločnosti) môžu ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie, než doposiaľ.

Možnosti nasadenia v praxi:

 • prechod od klasických denných školení a kurzov na kombinované aktivity (zmiešané učenie sa), v súlade so smernicou EÚ 2018/645, ktorá používanie elektronických prostriedkov povoľuje od mája 2018,
 • trvalo dostupné školiace obsahy pre všetkých lektorov, zamestnancov a zákazníkov nášho klienta,
 • riešenie aj pre nárazové vzdelávacie aktivity – napr. vstupné školenia, rôzne preškoľovania, doškoľovania, aktualizačné školenia z legislatívy,
 • zákonné povinné školenia v cestnej doprave, BOZP, GDPR, PZS a ďalšie,
 • testovanie, overovanie a vyhodnocovanie osôb – odborné spôsobilosti v cestnej doprave aj osobný rozvoj zamestnancov v cestnej doprave.

Klientmi portálu sú najmä:

FIREMNÍ KLIENTI – KOMBINOVANÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA

 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia v osobnej aj nákladnej cestnej doprave – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam / preškoleniam / testovaniam,
 • profesné organizácie a združenia v cestnej doprave,
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave – k príprave a realizácii vlastných kombinovaných odborných školení s našim know-how (zaškolíme),
 • samostatne pracujúci odborní lektori v cestnej doprave – k rozšíreniu a efektivizovaniu ich vlastných vzdelávacích aktivít,

DIŠTANČNÍ KLIENTI – LICENČNÉ PRÍSTUPY DO ONLINE UČEBNE

 • vodiči z povolania – účastníci kurzov k získaniu alebo predlženiu tzv. kvalifikačnej karty vodiča (kurzy KKV),
 • osoby pripravujúce sa na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa v cestnej doprave – v osobnej autobusovej alebo nákladnej doprave,
 • osoby pripravujúce sa na skúšky odbornej spôsobilosti v taxislužbe (OS vedúceho dopravy a prevádzkovatelia, aj OS vodičov vozidiel taxislužby),
 • žiaci autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka pre individuálne samoštúdium, do PC, mobilov a tabletov na doma),
 • inštruktori autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka k príprave na inštruktorske skúšky a doškoľovacie kurzy inštruktorov),
 • autoškoly (online učebňa ako učebná pomôcka k prednáškovej projekcii v učebniach k vodičským kurzom všetkých skupín a ku kurzom KKV),
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave,
 • odborné aj všeobecné školy a organizácie (online učebňa ako učebná pomôcka k dopravnej výchove a rôznym školeniam s cestnou problematikou),

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať! Prajeme vám príjemné a užitočné chvíle na tomto portáli.

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk

Poznámka:  Portál JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave zastrešuje aj užšie špecializované portály eAutoškola.sk (online učebňa pre autoškoly), Autoškolák.sk (profesný portál pre inštruktorov autoškôl) a Veterány.EU (najčítanejši spravodajský portál o veteránoch a podujatich s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).