KONTROLY | Nemecký BAG vydal infobrožúru ku kontrolám v cestnej doprave

Spolkový úrad pre nákladnú dopravu BAG vydal informačnú brožúru, v ktorej poskytuje podrobné informácie o cestných kontrolách vykonávaných v Nemecku. Pre skúsených vodičov nebude väčšina z nich nová, ale stojí za to si ich pripomenúť.

Úrad je oprávnený zastaviť nemecká a zahraničné motorové vozidlá na prepravu tovaru i autobusy a autokary. BAG často pracuje v spolupráci s inými orgánmi, napr. S políciou, colnými orgánmi alebo orgánom pre dohľad nad obchodom, ako aj s ďalšími orgánmi na medzinárodnej úrovni.

Výzva ku kontrole
Počas kontroly je vodič ,, stiahnutý ,, na najbližšie parkovisko. V prípade stacionárnych kontrol na odpočívadlách a parkoviskách na diaľniciach, federálnych a národných cestách – je toto vykonávané pomocou LED značiek alebo v rámci stacionárnych prehliadok na odpočívadlách a parkoviskách. Výber vozidiel pre stacionárne kontroly prebieha na kontrolnom dvore.

Úlohy a právomoci inšpektorov
Počas cestnej kontroly BAG v súlade s § 11 ods. 2 zákona o cestnej nákladnej doprave (GüKG) kontroluje najmä:

 • či má vodič všetky doklady (vodičský preukaz, sprievodný doklad, poistná zmluva o zodpovednosti za škody na tovare) a pracovné certifikáty (karta vodiča pre digitálny tachograf a všetky ručne písané záznamy a výtlačky bežného dňa a predchádzajúcich 28 kalendárov) dní),
 • zákonné používanie tachografu a dodržiavanie času jazdy a odpočinku,
 • dodržiavanie niektorých ustanovení zákona o pobyte, pracovnom povolení a sociálnom zabezpečení,
 • dodržiavanie prípustných rozmerov, zaťaženie náprav a celkových hmotností a zaistenie zaťaženia a stavu motorových vozidiel, prívesov a kombináciou vozidiel,
 • dodržiavanie predpisov na prepravu nebezpečného tovaru,
 • predpísaný technický stav motorových vozidiel na prepravu tovaru (technická prehliadka na trase),
 • dodržiavanie zákazov jazdy v nedeľu a sviatkov a letných zákazov.

Pokiaľ dôjde k porušeniu, môžu úradníci BAG v závislosti od porušenia vydať upomienku alebo protokol k začatiu konania o nesplnení povinnosti. V prípade vodičov pracujúcich pre zahraničné spoločnosti je zvyčajne nutná istina. Ak vodič nie je schopný okamžite zaplatiť celú sumu, inšpektori mu môžu zakázať pokračovať v konaní.

Kontroly doby týždenného odpočinku
Dňa 25. mája 2017 vstúpil v Nemecku do platnosti zákaz 45hodinového odpočinku v kabíne vozidla, čím sa nemecké právne predpisy uviedli do súladu s nariadením EÚ (ES) č. 561/2006.

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby vodič dostal pravidelný týždenný odpočinok, nie vo vozidle, ale v spacom priestore, ako je uvedené v brožúre.

Za pravidelný týždenný odpočinok v kamióne sú dopravcu aj vodič potrestaní. Spoločnosti môže byť uložená pokuta až do výšky 1 500 eur a zamestnanci do výšky 500 eur.

Podľa pokynov Európskej komisie možno pokutu za 45 hodinovú prestávku v kabíne vydať iba v prípade, že je vodič chytený. Inšpektori tiež nie sú oprávnení požadovať hotelový účet alebo iný doklad preukazujúci, že vodič odpočíva mimo vozidla.

Paul Reich z Translawyers vysvetľuje, ako by sa mal vodič správať pri inšpekcii BAG:

V prvom rade treba zdôrazniť, že akýkoľvek pokus vyhnúť sa plateniu zálohy na následne uloženú sankciu, je počas inšpekcie neúčinný. Samozrejme, keď chce kontrolný orgán uložiť neprimerane vysoké zálohy alebo neprimerané zadržanie, môže to byť vec na diskusiu. Je však potrebné mať na pamäti, že každá kontrola musí byť posudzovaná individuálne, najlepšie nemeckým advokátom, ktorý môže vyjadriť svoj názor telefonicky príslušnému kontrolnému orgánu, “vysvetľuje advokát.

Necvičený zamestnanec je “drahý” zamestnanec, preto je vhodné ho pripraviť na prípadnú cestnú kontrolu BAG. Paul Reich uvádza niekoľko praktických tipov:

Pred odchodom skontrolujte, či má vodič všetky potrebné dokumenty a či sú tieto dokumenty v súlade so skutočnosťou, vrátane nasledujúcich:

 • vodičský preukaz vodiča,
 • dokumentáciu vozidla,
 • záznam o čase jazdy a dobe odpočinku vodiča,
 • zoznam nákladu,
 • všeobecné oprávnenia,
 • špecifická povolenie.

Ak by inšpektori vzniesli výhradné výhrady počas inšpekcie, je vodič povinný poskytnúť tieto informácie:
– jeho osobné údaje,

 • údaje spoločnosti,
 • údaje o prepravovanom náklade.

Veľmi dôležitá sú nasledujúce pravidlá:

 • neposkytujú žiadne dôkazy o skutočnostiach,
 • nehľadajte výhovorky alebo vysvetlenie,
 • nepriznávajte svoju vinu ústne ani písomne,
 • ak dostanete správnu pokutu (Bußgeldbescheid), nezaplaťte,
 • hovorte v angličtine alebo predstierajte, že nehovoríte po nemecky,
 • ak je to možné, mali by ste dokumentáciu o prípade vykonať nezávisle na kontrolnom orgáne.

Podrobnejšie informácie o kontrolách a platných predpisoch nájdete v brožúre BAG.

Zdroj: Trans.INFO