Čo je to kombinované vzdelávanie? Oproti bežným prezenčným školeniam sa pri kombinovanom vzdelávaní realizujú (kombinujú) jednak osobné stretnutia s lektorom v učebni, ale zároveň sa využívajú aj študijné aktivity v našej online učebni, ktorá obsahuje stovky hotových kurzov – online odborných prednášok, opakovacích aj skúšobných testov, otázok a odpovedí, elektronických učebníc (ebookov), výukových videí, videoseriálov a iných multimediálnych súborov. Lektor tak zostavuje bohaté dynamické interaktívne programy, ktoré vťahujú účastníkov ,,do hry“, aktivizujú ich záujem, pričom sa zároveň zapájajú do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania.

EÚ legislatívne podporuje kombinované vzdelávanie (zmiešané učenie sa)

Princípy kombinovaného vzdelávania spomína aj jedna z najnovších smerníc Európskej únie č. 2018/645 zo dňa 2.mája 2018 o základnom a pravidelnom výcviku vodičov v cestnej nákladnej a osobnej doprave, ktorá napríklad v bode 12 predpokladov tejto smernice uvádza: Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť do určitej miery zlepšiť a modernizovať postupy výcviku pomocou nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT), ako sú elektronické učenie a učenie sa, alebo zmiešané učenie sa (= kombinované vzdelávanie – pozn. aut.), a zároveň zabezpečiť kvalitu výcviku. Následne, v aplikačnej časti a prílohách smernica jasne uvádza podrobné zmeny a možnosti o elektronických a IKT prostriedkoch, ktoré sa legislatívne jasne vzťahujú aj na Slovensko ako členský štát. Napríklad v prílohách Oddiel 2: ,,Členské štáty môžu povoliť, aby schválené výcvikové stredisko poskytlo časť výcviku prostredníctvom nástrojov IKT, ako je elektronické učenie sa.“ Alebo v oddieli 4 o zmenách v kurzoch pravidelného výcviku vodičov: ,,Vždy, keď sa využíva elektronické učenie sa, schválené výcvikové stredisko zabezpečí náležitú kvalitu výcviku vrátane určenia tém, v rámci ktorých možno nástroje IKT využiť čo najúčinnejšie. Podrobnejšie informácie: Smernica EP a Rady ES č. 645 – 2018 (PDF).

Ako to teda konkrétne prebieha?

  • Podľa počtu zamestnancov vašej spoločnosti vám vytvoríme príslušne veľkú online triedu pre jednorázové alebo priebežné aktivity (testovania, školenia), alebo pre celoročné používanie (koncept tzv. trvalo učiacich sa dopravných organizácií).
  • Na základe požadovaných vzdelávacích cieľov pre vás zostavíme vzdelávací program / školenia / testovania na mieru, s využitím systému JVSCD.sk,
  • Aktivity prebiehajú kombinovanou formou osobných stretnutí / konzultácií s lektorom a zároveň riadeného štúdia v online učebni (účastníkom sa bude venovať náš odborný lektor),
  • Každý účastník získa samostatný vlastný prístup do zriadenej online triedy (teda meno a heslo) a jeho aktivity sleduje vzdelávací systém aj náš lektor / inštruktor – všetky klikania, priebeh štúdia v aplikáciach, testovania, podmienenú úspešnosť / neúspešnosť, alebo kompletnosť / nekompletnosť a pod.,
  • Jednotlivé bloky školenia / testovania striedavo konzultujeme a vyhodnocujeme na osobných stretkách účastníkov spolu s lektorom,
  • V rámci online tried môžete používať jednak ľubovoľné obsahy našej online učebne, alebo vám vytvoríme aj vlastné predmety a spracujeme vaše vlastné výukové obsahy, do podoby plne funkčných elearningových kurzov,
  • Na záver účastníkom generujeme certifikáty o úspešnom absolvovaní predmetov a tém podľa rozvrhu aktivity. Generujeme aj výsledkové správy grafy zo systému správy riadenia a výučby.

Spôsob organizácie online učebne

Všetky obsahy online učebne sú štruktúrované do Predmetov. Každý predmet následne obsahuje jednotlivé témy, ktoré sú vlastne samostatnými online aplikáciami, ktoré si stačí otvárať v bežnom webovom prehliadači. Aktuálne je v online učebni už 280 výukových aplikácií, ktoré bežia v každom bežnom webovom prehliadači na počítači, tablete alebo mobile. Nič netreba inštalovať ani sťahovať, všetko beží online. K prístupu postačí bežné pripojenie na internet.