Spôsoby realizácie kombinovaných odborných školení – firemní klienti

Čo je to kombinované vzdelávanie? Oproti bežným prezenčným školeniam sa pri kombinovanom vzdelávaní realizujú (kombinujú) jednak osobné stretnutia s lektorom v učebni, ale zároveň sa využívajú aj študijné aktivity v našej online učebni, ktorá obsahuje stovky hotových kurzov – online odborných prednášok, opakovacích aj skúšobných testov, otázok a odpovedí, elektronických učebníc (ebookov), výukových videí, videoseriálov a iných multimediálnych súborov. Lektor tak zostavuje bohaté dynamické interaktívne programy, ktoré vťahujú účastníkov ,,do hry”, aktivizujú ich záujem, pričom sa zároveň zapájajú do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania.

EÚ podporuje kombinované vzdelávanie (zmiešané učenie sa)

Princípy kombinovaného vzdelávania spomína aj smernica Európskej únie č. 2018/645 zo dňa 2.mája 2018 o základnom a pravidelnom výcviku vodičov v cestnej nákladnej a autobusovej doprave, ktorá napríklad v bode 12 predpokladov tejto smernice uvádza: Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť do určitej miery zlepšiť a modernizovať postupy výcviku pomocou nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT), ako sú elektronické učenie a učenie sa, alebo zmiešané učenie (= kombinované vzdelávanie – pozn. aut.), a zároveň zabezpečiť kvalitu výcviku. Následne, v aplikačnej časti a prílohách smernica jasne uvádza podrobné zmeny a možnosti o elektronických a IKT prostriedkoch, ktoré sa legislatívne jasne vzťahujú aj na Slovensko ako členský štát. Napríklad v prílohách Oddiel 2: ,,Členské štáty môžu povoliť, aby schválené výcvikové stredisko poskytlo časť výcviku prostredníctvom nástrojov IKT, ako je elektronické učenie sa.” Alebo v oddieli 4 o zmenách v kurzoch pravidelného výcviku vodičov: ,,Vždy, keď sa využíva elektronické učenie sa, schválené výcvikové stredisko zabezpečí náležitú kvalitu výcviku vrátane určenia tém, v rámci ktorých možno nástroje IKT využiť čo najúčinnejšie. Maximálne trvanie elektronického učenia sa nesmie presiahnuť 12 hodín.”  Podrobnejšie informácie: Smernica EP a Rady ES č. 645 – 2018 (PDF).

Naša ponuka

Naše aktivity kombinovaného vzdelávania môžu prebiehať dvoma základnými spôsobmi – buď v našej organizačnej réžii (teda s našimi lektormi), alebo vám poskytneme online učebňu k dispozícii a zaškolíme vašich vlastných lektorov do know-how, ako také školenia robiť plne vo vašej réžii ako vnútrofiremný vzdelávací proces.

Predstavme si oba spôsoby realizácie:

1. Kombinované školenia / testovania v našej réžii (s našimi lektormi)

 • Podľa počtu zamestnancov vašej spoločnosti vám vytvoríme príslušne veľkú online triedu pre jednorázové aktivity (školenia), alebo pre celoročné používanie (koncept tzv. trvalo učiacich sa organizácií).
 • Na základe požadovaných vzdelávacích cieľov pre vás zostavíme jednorázový alebo priebežný celoročný vzdelávací program / školenia / testovania na mieru,
 • Aktivity prebiehajú kombinovanou formou osobných stretnutí / konzultácií s lektorom a zároveň riadeného štúdia v online učebni (účastníkom sa bude venovať náš skúsený lektor),
 • Každý účastník získa samostatný vlastný prístup do zriadenej online triedy (teda meno a heslo) a jeho aktivity sleduje vzdelávací systém aj náš lektor / inštruktor – všetky klikania, priebeh štúdia v aplikáciach, testovania, podmienenú úspešnosť / neúspešnosť, alebo kompletnosť / nekompletnosť a pod.,
 • Jednotlivé bloky školenia / testovania striedavo konzultujeme a vyhodnocujeme na osobných stretkách účastníkov spolu s lektorom,
 • V rámci online tried môžete používať jednak ľubovoľné obsahy našej online učebne, alebo vám vytvoríme aj vlastné predmety a spracujeme vaše vlastné výukové obsahy, do podoby plne funkčných elearningových kurzov,
 • Na záver účastníkom generujeme certifikáty o úspešnom absolvovaní predmetov a tém podľa rozvrhu aktivity. Generujeme aj výsledkové správy grafy zo systému správy riadenia a výučby.

2. Kombinované školenia / testovania vo vašej réžii (s vašimi lektormi)

 • Podľa počtu zamestnancov vašej spoločnosti vám vytvoríme príslušne veľkú online triedu pre jednorázové aktivity (školenia), alebo pre celoročné používanie (koncept tzv. trvalo učiacich sa organizácií).
 • Zaškolíme vašich pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie (lektorov), do systému prác s online učebňou a spôsobmi organizovania kombinovaných vzdelávacích aktivít a pomôžeme im so zostavením prvých vzdelávacích / testovacích aktivít. Zároveň ich budeme pravidelne školiť v efektívnom používaní online učebne a zásobovať ich tipmi a trikmi ako učebňu používať čo najefektívnejšie, pri vašich vlastných aktivitách.
 • V rámci online tried môžu používať jednak ľubovoľne hotové odborné školenia z našej online učebne, alebo vám zároveň vytvoríme aj vlastné predmety a spracujeme vaše vlastné výukové obsahy, do podoby  plne funkčných elearningových kurzov, ktoré následne používate ľubovoľným vlastným spôsobom, v tomto prípade bez našej priamej lektorskej účasti (fungujeme len ako technická podpora),
 • Na záver účastníkom generujeme certifikáty o úspešnom absolvovaní predmetov a tém podľa rozvrhu aktivity. Generujeme aj výsledkové správy grafy zo systému správy riadenia a výučby.

>> Organizačný priebeh kombinovaných školení
>> Žiadosť o informácie / cenovú ponuku / konzultáciu

Podporné služby

 • plná technická podpora a poradenstvo (8.00 – 22.00 hod.),
 • bezplatné zaškolenie do práce s online učebňou (osobne aj online) – kedykoľvek na požiadanie,
 • možnosť vytvoriť a nasadiť kurzy do online učebne aj z vašich podkladov (kustomizácia),
 • možnosť ľubovoľne upravovať / dopĺñať / prepracovávať naše existujúce online školenia o vaše vlastné témy – tvorba vlastných predmetov,
 • iné vaše požiadavky.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk