Spôsoby realizácie kombinovaných odborných školení systémom JVSCD.sk

Čo je to kombinované vzdelávanie? Oproti bežným prezenčným školeniam sa pri kombinovanom vzdelávaní realizujú (kombinujú) jednak osobné stretnutia s lektorom v učebni, ale zároveň sa využívajú aj študijné aktivity v našej online učebni, ktorá obsahuje stovky hotových kurzov – online odborných prednášok, opakovacích aj skúšobných testov, otázok a odpovedí, elektronických učebníc (ebookov), výukových videí, videoseriálov a iných multimediálnych súborov. Lektor tak zostavuje bohaté dynamické interaktívne programy, ktoré vťahujú účastníkov ,,do hry”, aktivizujú ich záujem, pričom sa zároveň zapájajú do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania.

EÚ podporuje kombinované vzdelávanie (zmiešané učenie sa)

Princípy kombinovaného vzdelávania spomína aj jedna z najnovších smerníc Európskej únie č. 2018/645 zo dňa 2.mája 2018 o základnom a pravidelnom výcviku vodičov v cestnej nákladnej a autobusovej doprave, ktorá napríklad v bode 12 predpokladov tejto smernice uvádza: Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť do určitej miery zlepšiť a modernizovať postupy výcviku pomocou nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT), ako sú elektronické učenie a učenie sa, alebo zmiešané učenie (= kombinované vzdelávanie – pozn. aut.), a zároveň zabezpečiť kvalitu výcviku. Následne, v aplikačnej časti a prílohách smernica jasne uvádza podrobné zmeny a možnosti o elektronických a IKT prostriedkoch, ktoré sa legislatívne jasne vzťahujú aj na Slovensko ako členský štát. Napríklad v prílohách Oddiel 2: ,,Členské štáty môžu povoliť, aby schválené výcvikové stredisko poskytlo časť výcviku prostredníctvom nástrojov IKT, ako je elektronické učenie sa.” Alebo v oddieli 4 o zmenách v kurzoch pravidelného výcviku vodičov: ,,Vždy, keď sa využíva elektronické učenie sa, schválené výcvikové stredisko zabezpečí náležitú kvalitu výcviku vrátane určenia tém, v rámci ktorých možno nástroje IKT využiť čo najúčinnejšie. Podrobnejšie informácie: Smernica EP a Rady ES č. 645 – 2018 (PDF).

Ako sme už v sekcii O projekte – ako to funguje spomínali, kombinované aktivity vzdelávacieho systému JVSCD.sk  realizujeme jednak sami (pre dopravné spoločnosti ako našich koncových klientov), ale zároveň umožňujeme systém JVSCD.sk používať aj pre akékoľvek iné partnerské školiace strediská a dopravné firmy s internými školiteľmi, ktorých zaškolíme do priebehu a organizácie takýchto školení, práce s online učebňou atď.

Ako to teda konkrétne prebieha?

1. Kombinované školenia / testovania – pre našich koncových klientov

 • Podľa počtu zamestnancov vašej dopravnej spoločnosti vám vytvoríme príslušne veľkú online triedu pre jednorázové alebo priebežné aktivity (testovania, školenia), alebo pre celoročné používanie (koncept tzv. trvalo učiacich sa dopravných organizácií).
 • Na základe požadovaných vzdelávacích cieľov pre vás zostavíme vzdelávací program / školenia / testovania na mieru, s využitím systému JVSCD.sk,
 • Aktivity prebiehajú kombinovanou formou osobných stretnutí / konzultácií s lektorom a zároveň riadeného štúdia v online učebni (účastníkom sa bude venovať náš odborný lektor),
 • Každý účastník získa samostatný vlastný prístup do zriadenej online triedy (teda meno a heslo) a jeho aktivity sleduje vzdelávací systém aj náš lektor / inštruktor – všetky klikania, priebeh štúdia v aplikáciach, testovania, podmienenú úspešnosť / neúspešnosť, alebo kompletnosť / nekompletnosť a pod.,
 • Jednotlivé bloky školenia / testovania striedavo konzultujeme a vyhodnocujeme na osobných stretkách účastníkov spolu s lektorom,
 • V rámci online tried môžete používať jednak ľubovoľné obsahy našej online učebne, alebo vám vytvoríme aj vlastné predmety a spracujeme vaše vlastné výukové obsahy, do podoby plne funkčných elearningových kurzov,
 • Na záver účastníkom generujeme certifikáty o úspešnom absolvovaní predmetov a tém podľa rozvrhu aktivity. Generujeme aj výsledkové správy grafy zo systému správy riadenia a výučby.

2. Kombinované školenia / testovania – ako knowhow pre naše partnerské školiace strediská

 • Podľa počtu účastníkov, ktorých zvyknete školiť, vám vytvoríme príslušne veľkú online triedu pre jednorázové aj priebežné aktivity (školenia), prípadne pre celoročné používanie,
 • Zaškolíme vašich pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie (lektorov), do systému prác s online učebňou a spôsobmi organizovania kombinovaných vzdelávacích aktivít a pomôžeme im so zostavením prvých vzdelávacích / testovacích aktivít (naše know-how). Zároveň ich budeme pravidelne školiť v efektívnom používaní systému JVSCD.sk, zásobovať ich tipmi a trikmi a pod.
 • V rámci online tried môžu vaši lektori používať jednak ľubovoľne hotové odborné školenia z našej online učebne, alebo vám zároveň vytvoríme aj vlastné predmety a spracujeme vaše vlastné výukové obsahy, do podoby  plne funkčných elearningových kurzov, ktoré následne používate ľubovoľným vlastným spôsobom, v tomto prípade bez našej priamej lektorskej účasti (fungujeme len ako technická podpora),
 • Na záver účastníkom generujete zo systému certifikáty o úspešnom absolvovaní predmetov a tém, podľa rozvrhu aktivity. Generujete aj výsledkové správy grafy zo systému správy riadenia a výučby.

>> Žiadosť o informácie / cenovú ponuku / konzultáciu / registráciu

Podporné služby

 • plná telefonická technická podpora (8.00 – 22.00 hod.),
 • možnosť vytvoriť a nasadiť kurzy do online učebne aj z vašich podkladov (kustomizácia),
 • možnosť ľubovoľne upravovať / dopĺñať / prepracovávať naše existujúce online školenia o vaše vlastné témy – tvorba vlastných súkromných predmetov,
 • iné vaše požiadavky.

Doplnkové služby

 • Online FB podpora – formou uzavretej klientskej skupiny, v ktorej si naši klienti aj partnerské školiace strediská naživo vymieňajú otázky a odpovede, rady a iné užitočné informácie pre dennú prax,
 • Mobilná aplikácia pre vodičov na cesty – všetci vodiči našich klientov, dopravných spoločností a partnerských školiacich stredísk obdržia prístup na stiahnutie mobilnej aplikácie – praktickej pomôcky na cesty. Vodiči a ostatní mobilní zamestnanci v nej nájdu rýchly prístup k aktuálnym legislatívam v cestnej doprave.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk