(PCD): H_BEZPEČNOST NA CESTÁCH: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

 • OTÁZKY 1 až 15
  1 . Vedieť, aké kvalifikácie sa vyžadujú od vodičov (vodičský preukaz, lekárske potvrdenia, potvrdenia o dobrom zdravotnom stave atď.),
  2. Byť schopný prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vodiči dodržiavali dopravné predpisy, zákazy a obmedzenia premávky platné v rôznych členských štátoch (obmedzenia rýchlosti, prednosti, obmedzenia zastavenia a státia, používanie svetiel, dopravné značenie, atď.),
  3. Byt’ schopný zostaviť pokyny pre vodičov na kontrolu plnenia bezpečnostných požiadaviek, pokiaľ ide o stav vozidiel, ich vybavenie a náklad a pokiaľ ide o preventívne opatrenia, ktoré je potrebné prijať,
 • OTÁZKY 16 až 35
  4. Schopnosť stanoviť postupy. ktorými sa treba riadiť v prípade nehody a zaviesť vhodné postupy na prevenciu opakovaného výskytu nehôd alebo závažných dopravných priestupkov,
 • OTÁZKY 36 až 54
  5. Byť schopný zaviesť postupy na správne zabezpečenie tovaru a poznať príslušné techniky.