(PCD): G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

 • OTÁZKY 1 ž 40:
  1. Poznať pravidlá týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel v členských štátoch a postupy, ktorými sa treba riadiť v prípade nadmerných nákladov, ktoré predstavujú výnimku z týchto pravidiel,
  2. Byť schopný vybrať v závislosti od potrieb podniku vozidlá a ich diely (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.),
  3. Poznať formálne požiadavky týkajúce sa typového schválenia, evidencie a technickej kontroly týchto vozidiel,
  4. Vedieť, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a na boj proti znečisteniu ovzdušia emísiami z motorových vozidiel,
 • OTÁZKY 41 až 59:
  5. Byt’ schopný zostaviť plány pravidelnej údržby vozidiel a ich vybavenia
 • OTÁZKY 60 až 74:
  6. Poznať rôzne typy zariadení na manipuláciu s nákladom a jeho nakladanie (zadné sklopné dosky, kontajnery, palety atd’.) a byt’ schopný zavádzať postupy a vydávať pokyny týkajúce sa nakládky a vykládky tovaru (rozloženie zaťaženia, stohovanie, ukladanie, zabezpečenie, zaklinovanie atď.),
 • OTÁZKY 75 až 89
  7. Poznať rôzne techniky kombinovanej dopravy (piggy-back, ro-ro),
 • OTÁZKY 90 až 109
  8. Byť schopný zaviesť postupy na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí a odpadov, najmä pravidiel vyplývajúcich zo smernice č. 2008/68/ES(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30 .9.2008, s. 1 3). (1) a nariadenia (ES) č. 1 01 3/2006(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1 01 3/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1 ),
 • OTÁZKY 110 až 129
  9. Byt’ schopný zaviesť postupy dodržiavania pravidiel týkajúcich sa prepravy potravín podliehajúcich skaze. najmä pravidiel vyplývajúcich z Dohody o medzinárodnej preprave potravín podliehajúcich skaze a o osobitnom vybavení, ktoré sa má používať na takúto prepravu (ATP),
 • OTÁZKY 130 až 144
  10. Byt’ schopný zaviesť postupy dodržiavania pravidiel týkajúcich sa prepravy živých zvierat.