(PCD): E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

 • OTÁZKY 1 až 20: Právne predpisy a prax týkajúca sa používania šekov, zmeniek, dlžobných úpisov, kreditných kariet a iných prostriedkov alebo spôsobov platby,
 • OTÁZKY 21 Až 40: Rôzne formy úverov (bankový úver, dokumentárny akreditív, záručné vklady, hypotéky. lízing, prenájom, predaj dlžobných úpisov, poplatky a záväzky, ktoré z nich vyplývajú),
 • OTÁZKY 41 až 60: Súvaha, ako sa zostavuje a ako sa interpretuje,
 • OTÁZKY 61 až 80: Výkaz ziskov a strát,
 • OTÁZKY 81 až 100: Schopnosť posúdiť ziskovosť a finančnú situáciu podniku najmä na základe finančných ukazovateľov,
 • OTÁZKY 101 až 120: Rozpočet,
 • OTÁZKY 141 až 160: Zostavenie organizačnei štruktúry, pokiaľ ide o pracovníkov podniku ako celok a zorganizovať plány práce,
 • OTÁZKY 161 až 180: Zásady marketingu. reklamy a styku s verejnosťou vrátane propagácie predaja dopravných služieb a prípravy spisov zákazníkov,
 • OTÁZKY 181 až 198: Rôzne druhy poistení týkajúcich sa cestnej dopravy (poistenie zodpovednosti, úrazové / životné poistenie, neživotné poistenie a poistenie batožiny) a záruky a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,
 • OTÁZKY 199 až 218: Aplikácie elektronického prenosu údajov v cestnej doprave,
 • OTÁZKY 219 až 238: Schopnosť uplatňovať pravidlá upravujúce fakturovanie služieb nákladnej cestnej dopravy a poznať význam a dôsledky Incoterms,
 • OTÁZKY 239 až 258: Poznanie rôznych kategórií dopravných zariadení, ich úlohu, funkcie a prípadne ich stav.