(PCD): C_SOCIÁLNE PRÁVO: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

  • OTÁZKY 1 až 20: Úlohy a funkcie rôznych sociálnych inštitúcií pôsobiacich v odvetví cestnej dopravy (odbory, podnikové rady, dielenskí dôverníci, inšpektori práce atď.),
  • OTÁZKY 21 až 40: Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave,
  • OTÁZKY 40 až 60: Pravidlá vzťahujúce sa na pracovné zmluvy pre rôzne kategórie pracovníkov zamestnávaných podnikmi cestnej dopravy (forma zmlúv, povinnosti zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, odmeňovanie, porušenie zmluvy atď.),
  • OTÁZKY 61 až 80: Pravidlá uplatniteľné v čase jazdy, čase odpočinku a pracovného času, najmä ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3821/85. nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES,
  • OTÁZKY 81 až 100: Pravidlá uplatniteľné v oblasti základnej kvalifikácie a ďalšieho pravidelného, výcviku vodičov, najmä pravidlá vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES.