(INST): LEKTORSKÉ KURZY: 1. Osobitosti a zásady vzdelávania dospelých

OKRUHY TÉM:

Lekcia 1: OSOBITOSTI VD
Aké sú osobitosti vzdelávania sa dospelých, štýl výučby, zásady výučby, prostredie, v ktorom sa vzdelávanie realizuje, Dospelí by si mali formovať vlastné štýly, Účastník = partner, Nadväzujte na skúsenosti účastníkov, Pocity účastníkov a ich vzťah k učeniu sa, Účastníci: sebahodnotenie a sebavnímanie, učenie sa formou riešenia problémov, partner a spoluaktér, štýl partnera, prostredie, prístupy a pomôcky, Otázky, ktoré si kladie dospelý, Zásady – Zásada aktívneho zapájania účastníkov, Zásada individuality účastníkov, Zásada systémového prístupu, Zásada názornosti

Lekcia 2: SPOZNÁVANIE ÚČASTNÍKOV
Ako sa skupina vytvorila?, Otvorený a zatvorený kurz / skupina, Analytické informácie o skupine (motivácia, zloženie, veľkosť skupiny, vek účastníkov, úroveň vzdelania…), Ako možno lepšie spoznať skupinu (vstupný rozhovor, skupinová diskusia, párové interview, kombinované predstavovanie),

  • Praktické rady do praxe
  • Záverečný test vedomostí
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: