(INST): ZÁKON č. 93/2005 Z. z. O AUTOŠKOLÁCH

Táto výučbová aplikácia obsahuje výklad zákona č. 93/2005 Z.z. o podmienkach prevádzky autoškôl. Okruhy tém:

  • podmienky prevádzkovania autoškôl – legislatívne predpoklady, technická základňa autoškoly, priestory, výcvikové zariadenia, technické a programové vybavenie autoškoly,
  • udeľovanie a odnímanie oprávnenia vykonávať
    v autoškolách výučbu a výcvik – inštruktorský preukaz, preukaz skúšobného komisára, povinnosti prevádzkovateľa, oprávnené osoby
  • doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl,
  • pôsobnosť orgánov verejnej správy – Ministerstvo dopravy, Okresný úrad v sídle kraja, Štátny odborný dozor – oprávnenia a povinnosti, kontrolné činnosti pokuty, správne delikty.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: