Organizačný priebeh prezenčných odborných školení

Kombinované prezenčné školenia novej generácie

V prípade, ak sa rozhodnete pre klasické prezenčné odborné školenia, tieto aktivity organizujeme tak, aby sme maximalizovali efektivitu vzdelávania a minimalizovali všetky priame aj sprievodné náklady na ne. To dosahujeme pomocou novej generácie školení a vzdelávaní – takzvané kombinované prezenčné vzdelávanie.

Tieto nové moderné typy školení vychádzajú z organizačného hľadiska z klasických školení, avšak plne k nim využívame našu robustnú online učebňu (čiže vzdelávanie kombinujeme) tak, aby ste nemuseli často a na dlho cestovať, zostávate doma a vo firmách a predsa získate kvalitné školenie pre seba alebo svojich zamestnancov. Ušetríte tak náklady na ich mzdy a ubytovanie, sprievodné náklady a celkové ceny našich školení sú nižšie než pri klasických prezenčných školeniach.

Kombinované aktivity sa realizujú formou osobných stretnutí / konzultácií a zároveň riadeného štúdia v online učebni – každý účastník má samostatný vlastný prístup do online učebne (teda meno a heslo) a jeho aktivity sleduje vzdelávací systém aj lektor / inštruktor. Všetky klikania, sledovania multimédií, testovania, podmienenú úspešnosť / neúspešnosť, alebo kompletnosť / nekompletnosť a pod. následne exportujeme do grafov a štatistík, čím ako zadávateľ získate dokonalý prehľad o tom, ktorý účastník kedy, ako a čo študoval. Každú časť tréningu konzultujeme a vyhodnocujeme online alebo osobne. Na záver účastníkom generujeme certifikáty o úspešnom absolvovaní predmetov a tém podľa rozvrhu.

Rozpis školiacich alebo testovacích aktivít prebieha najčastejšie týmto spôsobom:

1. Úvodné stretnutie – pracovný workshop

Hneď na začiatku celej aktivity sa stretneme s účastníkmi na pracovnom workshope, na ktorom sa podrobne oboznámia s cieľmi a metódami, pomocou ktorých škoílenie absolvujú. Workshop má výrazne motivačný charakter. Účastníci pochopia naplno význam a ciele vzdelávania. Zaškolíme ich do systému vzdelávania v online učebni a dohodneme organizačné riešenie osobných stretnutí.

Organizačná forma: osobné stretnutie

2. Vzdelávanie – online učebňa

Vzdelávacie multimediálne kurzy v online systéme, rozdelené a utriedené do Predmetov a tém. Účastníci absolvujú zvolené témy online na základe dohodnutého študijného plánu. Každý účastník má vlastné meno a heslo do online učebne a vzdelávací systém zaznamenáva ich aktivity.

Organizačná forma: online riadené vzdelávanie

3. Konzultačné aktivity – individuálne alebo skupinové stretnutia s účastníkmi

Tieto aktivity pomôžu účastníkom lepšie pochopiť preberané témy a obsahy školenia

Organizačná forma: osobné stretnutia (individuálne alebo skupinovo) alebo ako online webinár

4. Výstupy / Certifikácia – dátové reporty, individuálne správy

Výstupné správy pozostávajú zo zaznamenaných výsledkov jednotlivých aktivít vzdelávacím systémom. V prípade niektorých odborných aktivít (testovanie, overovanie) tieto výsledky interpretuje aj hodnotiteľ a v písomnej forme odovzdá účastníkovi / zadávateľovi . Súčasťou výstupných správ môžu byť aj grafické reporty, výsledky hodnotenia a podobne (ak ich absolvovaná aktivita podporuje).

Organizačná forma: osobné stretnutia (individuálne alebo skupinovo)


Klasické prezenčné školenia

V prîpade záujmu pre vás zostavíme aj klasické prezenčné školenia na zvolené odborné témy a oblasti.  Verejné termíny školení prebiehajú obvyklým spôsobom, v učebni nášho školiaceho strediska v Košiciach na Alejovej ulici č. 5, na IV.poschodí. Firemné uzatvorené školenia na objednávku môžu prebiehať aj u vás vo firme.