LEGISLATÍVNA KNIŽNICA:

CESTNÁ PREMÁVKA, CESTNÁ DOPRAVA, POZEMNE KOMUNIKÁCIE
Zákon č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke – od 1.1.2021
Vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke
Vyhláška č. 30/2020 o dopravnom značení, k zákonu o cestnej premávke – od 1.4.2020
Zákon  č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave
Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
Vyhláška č. 134/2018 Z.z. – k zákonu č. 106/2018 – Lekárničky,  Technická nespôsobilosť, Rozmery a hmotnosti, Povinná výbava,  Zvláštne výstražné znamenia
Nariadenie vlády č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení
Zákon  č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Vyhláška č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla
Zákon č. 135/1961 Z. z. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

AUTOŠKOLY A JISCD
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách – od 23.05.2020
Vyhláška č. 45/2016 Z. z. k zákonu o autoškolách – od 23.05.2020
Dodatok č.2 k osnovám vodičských kurzov – od 29.12.2020
Zákon č. 387/2015 Z. z. o cestnom informačnom systéme (JISCD) 
Zákon č. 359/2000 Z.z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl 

ŠKOLENIA A KURZY KKV – osobná a nákladná doprava
Zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Kvalifikačná karta vodiča (www.kkv.sk) – oficiálny informačný portál 
Vyhláška č. 44/2016 Z. z.ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Zákon č. 461/2007 Z. Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
Zákon  č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave
Nariadenie ES č. 561/2006 – Harmonizácia predpisov a sociálnej legislatívy v cestnej doprave EÚ a SR – od 10.08.2020
Nariadenie EP č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave EÚ a SR – od 10.08.2020
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vyhláška č. 208/1991 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Dohoda ADR o preprave nebezpečných vecí + zmeny a doplnky
Dohoda ATP o preprave skaziteľných potravín
Dohovor CMR o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave
AETR – dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave

OSOBITNÉ NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU – Pravidlá a podmienky podnikania v cestnej nákladnej doprave SR a EÚ
NARIADENIE (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
NARIADENIE (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh
NARIADENIE (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

TAXISLUŽBY – vodič, prevádzkovateľ
Zákon č- 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
Vyhláška č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

AUTORSKÉ A ODBORNÉ ZDROJE

Online učebňa JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – zostavuje aplikácie z oficiálnych legislatívnych dokumentov (Legislatívna knižnica) a odborných autorských zdrojov:

J. Gnap, M. Poliak, V. Konečný, V. Révay, J. Jagelčák – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej nákladnej doprave, M. Poliak – Kalkulácie nákladov v cestnej nákladnej doprave, M. Poliak – Práca vodičov nákladných vozidiel a autobusov, J. Gnap, M. Poliak – Učebnica pre vodičov z povolania, vyd. Nová Práca – Pravidlá cestnej premávky, Ľ. Gonda – Nové testy pre žiadateľov o VO, 2020, E. Sedláčková – Cestná doprava I., II., I. Čerešňák – Aj inštruktor je učiteľ, I. Čerešňák – Breviár autoškoláka, J. Drahovský – Nové pravidlá cestnej premávky, JISCD – Jednotný informačný systém v cestnej doprave, SKVZA – Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, J. Jagelčák – Nakladanie a upínanie nákladov v cestnej nákladnej doprave

UPOZORNENIE

Portál JVSCD.sk využíva k spracovaniu obsahov výučbových aplikácií aj rôzne voľne dostupné databázy textov z internetu a úložísk, online videá z verejných videoslužieb (Youtube, Vimeo) a podobne. Nie vždy dokážeme spoľahlivo zistiť alebo overiť autorov takýchto zdrojov.  V prípade ak ste autor alebo iný pôvodný zdroj a máte záujem o úpravu odkazovania na vašu produkciu pre autorské práva, neodkladne nás kontaktujte na info@jvscd.sk! Vaše pripomienky obratom vyriešime k vzájomnej spokojnosti.